GURÍN, Daniel, Hedviga HANESOVÁ a Anna BUTOROVÁ. Kardiovaskulárna rehabilitácia vo vybraných štátoch Európy. In IV. celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 2015. ISBN 978-80-971836-7-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kardiovaskulárna rehabilitácia vo vybraných štátoch Európy
Název česky Kardiovaskulární rehabilitace ve vybraných státech Evropy
Název anglicky Cardiac rehabilitation in selected countries in Europe
Autoři GURÍN, Daniel (703 Slovensko, garant, domácí), Hedviga HANESOVÁ (703 Slovensko) a Anna BUTOROVÁ (703 Slovensko).
Vydání IV. celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 2015.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/15:00082638
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-971836-7-7
Klíčová slova česky Kardiovaskulární rehabilitace; rehabilitace v Evropě; infarkt myokardu
Klíčová slova anglicky Cardiac rehabilitation; Rehabilitation in Europe; Myocardial Infarction
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., učo 403478. Změněno: 1. 4. 2015 09:25.
Anotace
Kardiovaskulárne ochorenia patria medzi najčastejšie príčiny úmrtia na svete. Neoddeliteľnú súčasť terapie kardiovaskulárnych ochorení predstavuje kardiovaskulárna rehabilitácia. Úlohou prieskumu bolo zistiť zastúpenie hlavne posthospytalizačnej fázy kardiovaskulárnej rehabilitácie a spôsoby jej prevedenia vo vybraných krajinách Európy. Ďalším cieľom bolo zistiť či je elektronická forma dotazníka dostatočnou metódou na získavanie prieskumných informácií. Prieskum bol vykonávaný spomínanou formou, elektronickým dotazníkom, rozosielaným prostredníctvom elektronickej pošty do vybraných krajín (Anglicko, Nemecko, Rakúsko, Česko, Slovensko). Dotazník obsahoval okrem úvodnej časti dva okruhy otázok týkajúce sa možností poskytovania kardiorehabilitácie a nastavovaním, priebehom vlastného tréningu pacientov s ochorením kardiovaskulárneho systému a bol zaslaný vždy v jazyku krajiny. Na základe výsledkov sa javí možnosť poskytovania druhej fázy kardiovaskulárnej rehabilitácie na Slovensku ako nedostatočná v porovnaní s ostatnými vybranými krajinami. Tak isto forma elektronického dotazníka nepreukázala dostatočnú účinnosť ako prostriedok zberu údajov. Téma kardiovaskulárnej rehabilitácie je aktuálnou témou s nutnosťou systematického riešenia a vytvárania podmienok pre skvalitnenie života pacientov s kardiovaskulárnym ochorením.
Anotace česky
Kardiovaskulární onemocnení patří mezi nejčastejší příčiny úmrtí ve světe. Neoddělitelnou součást terapie kardiovaskulárních onemocnení představuje kardiovaskulární rehabilitace. Úlohou prúzkumu bylo zjistit zastoupení hlavně posthospytalizační fázy kardiovaskulární rehabilitace a spúsoby jejího provedení ve vybraných státech Evropy. Dalším cílem bylo zjistit zda je elektronická forma dotazníku dostatečnou metodou na získání prúskumných informací. Prúskum byl vykonáván spomínanou formou, elektronickým dotazníkem, rozesílaným prostředníctvím elektronické pošty do vybraných krajin (Anglicko, Německo, Rakousko, Česko, Slovensko). Dotazník obsahoval kromě úvodné části dva okruhy otázek týkajících se možností poskytování kardiorehabilitace a nastavováním, prúběhem vlastního tréninku pacientou s onemocnením kardiovaskulárního systému a byl zaslaný vždy v jazyku krajiny. Na základě výsledku se javí možnost poskytování druhé fázy kardiovaskulární rehabilitace na Slovensku jako nedostatečná v porovnání s ostatními vybranými krajinami. Tak též forma elektronického dotazníku nepřeukázala dostatečnou účinnost jako prostředek zběru údajú. Téma kardiovaskulární rehabilitace je aktuální témou s nutností systematického řešení a vytváření podmínek pro skvalitnení života pacientoú s kardiovaskulárním onemocnením.
Anotace anglicky
Cardiovascular diseases are the leading cause of death in the woríd. Integrál part of the treatment of cardiovascular diseases is a cardiovascular rehabilitation. The task of the survey was to determine the presence mainly posthospytal phase of cardiovascular rehabilitation and the ways of design in selected European countries. Another objective was to determine whether the electronic form of the questionnaire is a sufficient method for obtaining exploratory information. The survey was conducted by said form, electronic questionnaire 88 circulated by e-mail to selected countries (England, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia). The questionnaire used in addition to the introductory part two sets of questions regarding the possibility of providing cardio rehabilitation and adjustment, during the actual training in patients with cardiovascular disease and it was posted properly in the language of each adressed country. According to results the possibility of providing second phase of cardiovascular rehabilitation appears to be insufficient in Slovakia compared to other selected countries. Also a form of an online questionnaire demonstrated a lack of force as a means of dáta collection. Cardiovascular rehabilitation is a hot topic with the necessity of systematic solutions and creating the conditions for improving the live quality of patients with cardiovascular disease.
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 15:10