EN

Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní

BURSÍKOVÁ, Lenka, Tomáš SVOBODA, Jaroslav BENÁK, Ivo KRÝSA, Dagmar SOCHOROVÁ a Vlastimil VITOUL. Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 144 s. ISBN 978-80-210-7774-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní
Název anglicky Legal Persons of Public Law from Perspective of Public and Civil Law
Autoři BURSÍKOVÁ, Lenka, Tomáš SVOBODA, Jaroslav BENÁK, Ivo KRÝSA, Dagmar SOCHOROVÁ a Vlastimil VITOUL.
Vydání 1. vyd. Brno, 144 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-7774-4
Klíčová slova česky právnická osoba; právnická osoba veřejného práva
Klíčová slova anglicky legal person; legal person of public law
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 17. 4. 2015 11:17.
Anotace
Cílem publikace je poskytnou základní přehled materie právnických osob veřejného práva. Z této oblasti autoři vybírají několik dosud málo rozebíraných témat, jimž se věnují podrobněji. Tato analýza (vzhledem k charakteru publikace) zpravidla nejde až do úrovně jednotlivých právních forem POVP. Úvodní kapitola se zabývá základními pojmy a instituty nutnými pro další výklad, systematikou a tříděním právnických osob veřejného práva. Následující kapitoly se detailněji věnují některým z nejvýznamnějších skupin právnických osob veřejného práva. V prvé řadě jde o veřejnoprávní korporace, jejichž pojednání je zaměřeno na stát, zejména pak na postavení státu v soukromoprávních vztazích a na otázky majetkoprávní se zaměřením na problematiku nakládání s trvale a dočasně nepotřebným majetkem státu. Územně samosprávné celky, jako druhý z představitelů územních korporací, nejsou v předložené publikaci předmětem zvláštního zájmu, a to zejména proto, že jejich postavení v českém právním řádu bylo již poměrně obsáhle a dostatečně popsáno. Na pojednání o korporacích územních logicky navazuje kapitola o zájmové samosprávě s typickými představiteli osobních a věcných korporací – tedy profesními komorami a veřejnými vysokými školami. I zde je důraz kladen nejprve na obecné otázky zájmové samosprávy a následně jejího hospodaření a financování. Další kapitoly se pak věnují tématu veřejného ústavu a veřejného podniku jako tradičních pojmů doktríny správního práva ležících často na samém pomezí práva veřejného a soukromého a kategorií právnických osob veřejného práva, avšak zároveň také pojmů ne zcela popsaných. Celé pojednání uzavírá pohled na právnické osoby veřejného práva jako subjekty práva ústavního.
Anotace anglicky
The authors try to give at least a basic outline of the issue of public legal persons, from which they select and treat in more detail some interesting, rarely examined topics. Due to the general view of the issue the various specific legal entities sui generis are not even discussed, as such an analysis would go far beyond the scope of this publication. The opening chapter deals with the basic concepts and institutions necessary for the further interpretation, systematic and classification of public legal persons. The following chapters are devoted to some of the most important groups of public legal persons. Firstly public corporations with a focus on the state, especially the position of the state in civil law and issues of the property rights, more precisely the problem of permanently and temporarily redundant state property. The book does not pay a special attention to the local governments, mainly because their position in the Czech legal system has been already comprehensively and sufficiently described.
Návaznosti
MUNI/A/0869/2013, interní kód MUNázev: Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní II (Akronym: POVP)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2019 14:35

Další aplikace