KATINA, Stanislav, Miroslav KRÁLÍK and Adéla HUPKOVÁ. Aplikovaná štatistická inferencia I. Biologická antropológia očami matematickej štatistiky (Applied statistical inference I). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 320 pp. ISBN 978-80-210-7752-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aplikovaná štatistická inferencia I. Biologická antropológia očami matematickej štatistiky
Name (in English) Applied statistical inference I
Authors KATINA, Stanislav, Miroslav KRÁLÍK and Adéla HUPKOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 320 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-7752-2
Keywords (in Czech) matematická statistika; biostatistika; antropologie; R
Keywords in English mathematical statistics; biostatistics; anthropology; R
Tags Munipress
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Changed: 28/4/2015 15:11.
Abstract
Dnešný antropologický výskum sa bez uplatnenia štatistického uvažovanie nezaobíde. I keď sa väčšina biológov, lekárov ani antropológov štatistikmi nikdy nestanú, výsledky výskumov i možnosti ich publikácie na správnom usporiadaní a štatistickom spracovaní dát silno závisia. Kľúčovým pre obojstranne úspešnú spoluprácu preto je na strane týchto odborov porozumieť základom štatistických postupov, vedieť sa vyjadrovať aspoň základnou štatistickou terminológiou a vedieť štatistikovi vysvetliť svoj výskumný zámer; na strane štatistika potom pochopiť podstatu zamerania jednotlivých odborov, charakter ich metodológie a typické problémy, s ktorými sa po štatistickej stránke stretávajú. Jedným z cieľov tejto knihy je podporiť kladný prístup mladých ľudí k využívaniu štatistických prostriedkov v antropológii a ďalších odboroch a umožniť ich aplikáciu v prostredí programu R, univerzálneho výpočtového prostredia, voľne dostupného všetkým. Táto kniha nie je „kuchárskou knihou“ (pretože matematická štatistika nie je knihou receptov alebo návodov), nie je ani „teoretickou matematickou štatistikou“ (pretože teória je vysvetlená prostredníctvom príkladov pochádzajúcich z reality praxe biologickej antropológie) a nie je ani „učebnicou prostredia R“ (pretože program R je v knihe použitý len ako nástroj, prostredníctvom ktorého sú riešené reálne situácie). Čím teda kniha je? Kniha je unikátnou kombináciou sily teoretického základu matematickej štatistiky implementovaného v prostredí R s cieľom pochopiť a riešiť praktické situácie z biologickej antropológie (ako aj biológie a medicíny).
Abstract (in English)
The book is a unique combination of theoretical mathematical statistics implemented in R with the aim to understand and solve practical situations in biological anthropology.
Links
CZ.1.07/2.3.00/20.0181, interní kód MUName: Formování mezinárodního týmu pro výzkum evoluční antropologie moravských populací (Acronym: FITEAMP)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.3 Human resources in research and development
PrintDisplayed: 8/12/2023 23:17