EN

Environmentální organizace v ČR

BINKA, Bohuslav. Environmentální organizace v ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 77 s. ISBN 978-80-210-7815-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Environmentální organizace v ČR
Autoři BINKA, Bohuslav.
Vydání 1. vyd. Brno, 77 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-7815-4
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 28. 4. 2015 16:28.
Anotace
Studijní pomůcka Environmentální organizace v ČR sleduje tři základní cíle. Prvním je určitá sonda do historie a faktografie dvou významných českých environmentálních hnutí – Hnutí Duha a Nesehnutí. Tato sonda nejen dává určitou představu o specifičnosti českého environmentálního hnutí v porovnání se světem, ale umožňuje navíc i poznat a pochopit vzorce, které se ve vývoji obou hnutí objevovaly a objevují. Druhým cílem je pokus identifikovat základní ideové zdroje dvou českých environmentálních hnutí po roce 1989. V této části naší studijní pomůcky půjde o analýzu konceptů, které výrazným způsobem ovlivnily hlavní představitele (hybatele) vybraných zelených hnutí. Ať již jde o spojení jmen jako E. Goldsmith, A. Naess, H. Librová či J. Keller s Hnutím Duha, či M. Bookchin, K. Warren a J. Keller s Nesehnutím, jedná se o spojení, které vysvětluje hned několik zásadních předělů ve vývoji těchto hnutí a je proto důležitou součástí jejich sebe-pochopení i pochopení. Spojením cíle jedna a dva zároveň nepřímo odpovídáme na otázku, zda jsou, či nejsou vybraná česká environmentální hnutí radikální. Dalším nepřímým cílem celého učebního textu je snaha vzbudit zájem nejenom o české environmentální hnutí a organizace, ale také o kritické (či staršími slovy analytické) myšlení jako způsob vztahování se ke světu. V konečném důsledku totiž nejde především o to, zda myslíme zeleně, modře či rudě, ale zda jsme schopni uvnitř vlastního konceptu světa nacházet slabá místa a naopak si uvědomovat a oceňovat silná místa konceptů, se kterými vnitřně (a třeba i hluboce) nesouhlasíme.
Anotace anglicky
Study aid Environmental organizations in the Czech Republic has three main objectives. The first is a probe into the history books of facts and two prominent Czech environmental movement – Hnutí Duha and Nesehnutí. This probe only gives some idea of the specificity of Czech environmental movement in comparison with the world, but also enables you to know and understand the formulas that are in the development of both movements emerged and emerging. The second objective is to attempt to identify the basic ideological source of two Czech environmental movement after 1989. In this part of our study aid will be the analysis of concepts, which significantly affected the main representatives (mover) selected green movement. Whether it's a combination of names such as E. Goldsmith, A. Naess, H. Librová or J. Keller with Hnutí Duha, or M. Bookchin, K. Warren and J. Keller with Nesehnutí, it is a link that explains several major watershed in the development of these movements and is therefore an important part of their self-understanding and understanding. By combining the objectives one and two at the same time we are indirectly responding to the question of whether or not are these two Czech selected movements radical environmental movement. Another indirect goal of the entire textbook is to arouse the interest not only of the Czech environmental movement and organization, but also the critical (or in older words analytical) thinking as a way of relating to the world. Ultimately, the point is not primarily about whether we think green, blue or red, but whether we can within our own concept of the world to find weaknesses and vice versa realize and appreciate the strong points of the concepts with which we internally disagree.
VytisknoutZobrazeno: 20. 4. 2019 14:46

Další aplikace