GAŽOVÁ, Kateřina. Prekoncepty a miskoncepty z fyziologie rostlin aneb jak to vidí učitelé přírodopisu (Naive theories and misunderstanding from plant physiology or how it sees biology teachers). In XII. medzinárodná vedecká konferencia „Dieťa – dospievajúci – dospelý v reflexii pedagogickej vedy“. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prekoncepty a miskoncepty z fyziologie rostlin aneb jak to vidí učitelé přírodopisu
Name in Czech Prekoncepty a miskoncepty z fyziologie rostlin aneb jak to vidí učitelé přírodopisu
Name (in English) Naive theories and misunderstanding from plant physiology or how it sees biology teachers
Authors GAŽOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition XII. medzinárodná vedecká konferencia „Dieťa – dospievajúci – dospelý v reflexii pedagogickej vedy“ 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00082972
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) prekoncept; miskoncept; žáci druhého stupně základní školy; učitelé přírodopisu
Keywords in English naive theory; misunderstanding; lower secondary school students; biology teachers
Changed by Changed by: PhDr. Kateřina Gažová, učo 67607. Changed: 19/3/2016 09:13.
Abstract
Každé dítě má, dříve než nastoupí školní docházku, určité představy, se kterými poté ve škole v rámci výuky a také v domácím prostředí během přípravy na vyučování pracuje, upravuje je či zcela mění. Jejich změna je poměrně dlouhodobý proces, kterému často napomáhá nejen vlastní zkušenost žáka, ale především výuka vedená učitelem, směřovaná k „nápravě“ mylných prekonceptů a eliminaci miskonceptů. Předkládaný příspěvek je zaměřen na zkoumání učitelova pohledu na žákovské prekoncepty a miskoncepty se zaměřením na fotosyntézu a dýchání rostlin. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření mezi učiteli přírodopisu na českých základních školách. Dotazník obsahoval celkem 12 položek týkajících se jak samotné výuky, tak zjišťování prekonceptů a miskonceptů u žáků a jejich následné promítnutí do úpravy výuky daného tématu.
Abstract (in English)
Before commencing their studies, every child has some ideas which they work with, adjust or completely change during classes at school and while doing homework in home environment. Changing these is a rather lengthy process, which is often helped not only by the student’s own experience, but mainly by the teacher’s teaching, aimed at “correcting” fallacious naive theories and eliminating misunderstandings. The presented report focuses on studying the teacher’s view on students’ naive theories and misunderstandings related to photosynthesis and plant respiration. The research was performed through a questionnaire survey among science teachers at Czech lower secondary schools. The questionnaire contains 12 items related to both teaching as well as investigation of naive theories and misunderstandings by Czech lower secondary school students. The research is focused on reflected identifies data in the adjustment of teaching the subject too.
Links
MUNI/A/1438/2014, interní kód MUName: Výzkum školního vzdělávání: Výukové metody, didaktické prostředky a učební podmínky (SKOLA 2015) (Acronym: SKOLA 2015)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 14/8/2022 20:37