KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Barbora POLÁKOVÁ, Markéta ULREICHOVÁ, Pavel ŠMÍD, Eva JANOUŠOVÁ, Matyáš KUHN, Jiřina KLENKOVÁ and Josef BEDNAŘÍK. Dotazník funkcionální komunikace (DFK) – validace originálního českého testu (Functional Communication Questionnaire - Validation of the Original Czech Test). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, vol. 78, No 2, p. 188-195. ISSN 1210-7859.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dotazník funkcionální komunikace (DFK) – validace originálního českého testu
Name (in English) Functional Communication Questionnaire - Validation of the Original Czech Test
Authors KOŠŤÁLOVÁ, Milena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Barbora POLÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Markéta ULREICHOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel ŠMÍD (203 Czech Republic, belonging to the institution), Eva JANOUŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Matyáš KUHN (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiřina KLENKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Josef BEDNAŘÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, 1210-7859.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.209
RIV identification code RIV/00216224:14110/15:00083020
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000352676300009
Keywords (in Czech) diagnostika afázie; Dotazník funkcionální komunikace; normativní data; soběstačnost; kvalita života
Keywords in English diagnosis aphasia; Functional Communication Questionnaire; normative data; self-sufficiency; quality of life
Tags EL OK, podil
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 17. 3. 2016 11:50.
Abstract
Cíl: Na základě existujících cizojazyčných testů sestavit a validovat vlastní, v českém jazyce dosud chybějící test funkcionální komunikace u pacientů s afázií. Metodika: Byl vytvořen Dotazník funkcionální komunikace (DFK), který hodnotí stav komunikace v reálných situacích pomocí 20 položek v oblastech: I. bazální komunikace, II. sociální komunikace, III. čtení a psaní a IV. čísla a orientace; každá položka je hodnocena šestistupňovou škálou (0– 5 bodů). Maximální možná hodnota Indexu funkcionální komunikace (Index FK) dosahuje 100 bodů. DFK byl validován na souborech zdravých dobrovolníků (n = 110, medián věku 63 let), pa cientů s afázií (n = 38, medián věku 62 let) a s Alzheimerovou demencí (n = 8, medián věku 81,5 let). Výsledky: Hodnoty Indexu FK korelovaly významně s věkem (Spearman r = – 0,354; p = 0,000148), proto byly stanoveny normativní hodnoty Indexu FK pro věk: 50– 59 let: > 90; 60– 69 let: > 85; 70 a více let: > 76. Pomocí ROC analýzy byla potvrzena vysoká diagnostická validita DFK v diskriminaci mezi normálními jedinci a pa cienty s afázií (senzitivita při cut-off hodnotě Indexu FK 86,5 je 89,5 % a specifi cita je 93,6 %; AUC = 0,974; p < 0,001). Hodnoty Indexu FK u pa cientů s afázií významně korelovaly se stupněm jazykového defi citu vyjádřeného testem MASTcz a nezjistili jsme rozdíl oproti hodnotám Indexu FK u pa cientů s poruchami komunikace u Alzheimerovy demence. Potvrdili jsme test- retest reliabilitu opakovaným vyšetřením 10 pacientů s afázií. Byl vytvořen terapeutický materiál, který navazuje na položky DFK. Závěr: DFK je nový validovaný test v českém jazyce, který doplňuje paletu dia gnostických nástrojů pro pa cienty s afázií. Výzkum naznačil jeho výborné psychometrické vlastnosti, jež je třeba ověřit na větších souborech.
Abstract (in English)
Aim:To develop and validate a new, in the Czech language still missing test of functional communication for patients with aphasia. Methods: Functional Communication Questionnaire (FCQ) comprises 20 items that evaluate communication in four areas of real situations: I. Basal communication, IL Social communication, Ill. Reading and writing, and IV. Calculation and orientation. Every item is evaluated on 6-degree scale (0-5 points), and the sum (Functional Communication Index - FCI) of 100 points represents maximum possible value. FCQ was validated in groups of healthy volunteers (n = 110, median age 63 years), patients with aphasia (n = 38, median age 62 years), and patients with Alzheimer dementia (AD) (n = 8, median age 81.5 years). Results: Values of FCI correlated significantly with age (Spearman r = -0.354, p = 0.000148); and different normal limits of FCI were established for decades: 50-59 years: >90; 60-69 years: > 85; 70-79 years: > 76. Using ROC analysis we confirmed high diagnostic validity of FCQ in discrimination between healthy controls and patients with aphasia (sensitivity of 89.5% and specificity 01 93.6% for cut-off value 86.5; AUC = 0.974; p <0.001). Degree of functional communication impairment quantified with FCI in patients with aphasia correlated with the degree of language deficit quantified with MASTcz, while there was no significant difference in FCI values between patients with aphasia and AD. Repeated evaluation in 10 patients with aphasia proved very high test-retest reliability of FCQ. New therapeutic material based on FCQ was finally introduced into clinical practice. Conclusion: FCQ extends the repertoire of diagnostic tests for patients with aphasia available in the Czech language. Our results showed very good psychometric characteristics of FCQ that should be confirmed by further research.
Links
ED1.1.00/02.0068, research and development projectName: CEITEC - central european institute of technology
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:04