FRYŠTENSKÁ, Marcela. Ekonomická analýza civilního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. 311 s. Edice Scientia, č. 518. ISBN 978-80-210-7880-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ekonomická analýza civilního práva
Název anglicky Economic analysis of civil law
Autoři FRYŠTENSKÁ, Marcela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 311 s. Edice Scientia, č. 518, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00083369
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7880-2
Klíčová slova česky ekonomická analýza práva racionalita racionální aktér užitek efektivnost Coaseho teorém transakční náklady
Klíčová slova anglicky economic analysis of law rationality rational actors benefit efficiency Coase theorem transaction costs
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 11. 2. 2016 15:04.
Anotace
Ekonomická analýza práva patří k nejbouřlivěji se rozvíjejícím teoretickým právním disciplínám posledních dekád. Řada právníků v ní vidí příslib odstranění dogmatických sporů klasické jurisprudence. Autorka se snaží srozumitelnou formou zasvětit čtenáře do problematiky nejobecnějších koncepcí ekonomické analýzy práva. Práce vychází z toho, že čtenář může být na začátku četby ekonomickou teorií v podstatě nepolíben, a přesto základy ekonomické analýzy z recenzované knihy pochopí. Čtenář je nejprve seznámen s historickým vývojem disciplíny ekonomické analýzy práva, aby mu následně byly objasněny základní pojmy ekonomické analýzy jako je racionalita a racionální aktér, užitek, efektivnost a transakční náklady. Na několika místech je srozumitelnou formou vysvětlen slavný Coaseho teorém. Čtenáři se dostává příležitost seznámit se s ekonomickou analýzou práva, jakožto jednou z metod přístupu k právu, jejímž kritériem jsou náklady a užitek napříč všemi odvětvími civilního práva. Monografie bohatá na témata odhaluje čtenáři na praktických problémech využitelnost ekonomické analýzy práva v české právní kultuře. První tři kapitoly jsou věnovány pojmovému aparátu a ekonomickým teoriím, které jsou východiskem pro kapitoly čtyři až devět. Ty se věnují použití ekonomické analýzy práva v právu občanském, obchodním, pracovním, rodinném a procesním. V těchto kapitolách je metoda ekonomickou analýzou práva představena v rovině interpretační (analýza platného práva), tak v rovině aplikační (vyplňování mezer v rámci soudcovské diskrece, tvorby právních pravidel).
Anotace anglicky
Economic analysis of law is one of the most tumultuously developing theoretical legal disciplines in recent decades. A number of lawyers see it as the promise of removing doctrinal disputes of classical jurisprudence. The author tries to offer the intelligible form to devote readers to the concepts of economic analysis of law. The work is based on the fact that a reader may not be familiar with the economic theories. Despite the fact he/she will follow the book. The reader is first acquainted with the historical development of the discipline of economic analysis of law to be subsequently introduced to the basic concepts of economic analysis, such as rationality and rational actor, utility, efficiency and transaction costs. In several places it is explained in a comprehensible form the famous Coase Theorem. The readers get an opportunity to become acquainted with the economic analysis of law, as one method of access to the law, which criteria are the costs and benefits, across all sectors of civil rights. Monograph rich in themes reveals to the readers on the practical problems usability of the economic analysis of law in the Czech legal culture. The first three chapters are devoted to the conceptual apparatus and economic theories, which are the basis for chapter four to nine. They are covering the use of economic analysis of law in civil, commercial, labor, family and procedural law. In these chapters the method of economic analysis of law is introduced in the level of interpretation (analysis of the applicable law) and application (filling in gaps within the judge's discretion, creation of legal rules).
Návaznosti
CZ.1.07/2.3.00/30.0009, interní kód MU
(Kód CEP: EE2.3.30.0009)
Název: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (Akronym: Postdoc I.)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
EE2.3.30.0009, projekt VaVNázev: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Frystenska_celek_kniha.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Georgala, P. 11. 2. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1306169/Frystenska_celek_kniha.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1306169/Frystenska_celek_kniha.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1306169/Frystenska_celek_kniha.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1306169/Frystenska_celek_kniha.pdf?info
Vloženo
Čt 11. 2. 2016 15:04, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Frystenska_celek_kniha.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1306169/Frystenska_celek_kniha.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1306169/Frystenska_celek_kniha.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,8 MB
Hash md5
f3bbc2aa6e0b7aba972aec8a2a3482e7
Vloženo
Čt 11. 2. 2016 15:04

Frystenska_celek_kniha.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1306169/Frystenska_celek_kniha.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1306169/Frystenska_celek_kniha.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
20,9 KB
Hash md5
3159a058987b7781879fd6955c3a81f4
Vloženo
Čt 11. 2. 2016 15:07
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 26. 6. 2022 01:07