FRYŠTENSKÁ, Marcela. Ekonomická analýza civilního práva (Economic analysis of civil law). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. 311 pp. Edice Scientia, č. 518. ISBN 978-80-210-7880-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ekonomická analýza civilního práva
Name (in English) Economic analysis of civil law
Authors FRYŠTENSKÁ, Marcela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 311 pp. Edice Scientia, č. 518, 2015.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00083369
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7880-2
Keywords (in Czech) ekonomická analýza práva racionalita racionální aktér užitek efektivnost Coaseho teorém transakční náklady
Keywords in English economic analysis of law rationality rational actors benefit efficiency Coase theorem transaction costs
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11. 2. 2016 15:04.
Abstract
Ekonomická analýza práva patří k nejbouřlivěji se rozvíjejícím teoretickým právním disciplínám posledních dekád. Řada právníků v ní vidí příslib odstranění dogmatických sporů klasické jurisprudence. Autorka se snaží srozumitelnou formou zasvětit čtenáře do problematiky nejobecnějších koncepcí ekonomické analýzy práva. Práce vychází z toho, že čtenář může být na začátku četby ekonomickou teorií v podstatě nepolíben, a přesto základy ekonomické analýzy z recenzované knihy pochopí. Čtenář je nejprve seznámen s historickým vývojem disciplíny ekonomické analýzy práva, aby mu následně byly objasněny základní pojmy ekonomické analýzy jako je racionalita a racionální aktér, užitek, efektivnost a transakční náklady. Na několika místech je srozumitelnou formou vysvětlen slavný Coaseho teorém. Čtenáři se dostává příležitost seznámit se s ekonomickou analýzou práva, jakožto jednou z metod přístupu k právu, jejímž kritériem jsou náklady a užitek napříč všemi odvětvími civilního práva. Monografie bohatá na témata odhaluje čtenáři na praktických problémech využitelnost ekonomické analýzy práva v české právní kultuře. První tři kapitoly jsou věnovány pojmovému aparátu a ekonomickým teoriím, které jsou východiskem pro kapitoly čtyři až devět. Ty se věnují použití ekonomické analýzy práva v právu občanském, obchodním, pracovním, rodinném a procesním. V těchto kapitolách je metoda ekonomickou analýzou práva představena v rovině interpretační (analýza platného práva), tak v rovině aplikační (vyplňování mezer v rámci soudcovské diskrece, tvorby právních pravidel).
Abstract (in English)
Economic analysis of law is one of the most tumultuously developing theoretical legal disciplines in recent decades. A number of lawyers see it as the promise of removing doctrinal disputes of classical jurisprudence. The author tries to offer the intelligible form to devote readers to the concepts of economic analysis of law. The work is based on the fact that a reader may not be familiar with the economic theories. Despite the fact he/she will follow the book. The reader is first acquainted with the historical development of the discipline of economic analysis of law to be subsequently introduced to the basic concepts of economic analysis, such as rationality and rational actor, utility, efficiency and transaction costs. In several places it is explained in a comprehensible form the famous Coase Theorem. The readers get an opportunity to become acquainted with the economic analysis of law, as one method of access to the law, which criteria are the costs and benefits, across all sectors of civil rights. Monograph rich in themes reveals to the readers on the practical problems usability of the economic analysis of law in the Czech legal culture. The first three chapters are devoted to the conceptual apparatus and economic theories, which are the basis for chapter four to nine. They are covering the use of economic analysis of law in civil, commercial, labor, family and procedural law. In these chapters the method of economic analysis of law is introduced in the level of interpretation (analysis of the applicable law) and application (filling in gaps within the judge's discretion, creation of legal rules).
Links
CZ.1.07/2.3.00/30.0009, interní kód MU
(CEP code: EE2.3.30.0009)
Name: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (Acronym: Postdoc I.)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.3 Human resources in research and development
EE2.3.30.0009, research and development projectName: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Frystenska_celek_kniha.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 11. 2. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1306169/Frystenska_celek_kniha.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1306169/Frystenska_celek_kniha.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1306169/Frystenska_celek_kniha.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1306169/Frystenska_celek_kniha.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 11. 2. 2016 15:04, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Frystenska_celek_kniha.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1306169/Frystenska_celek_kniha.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1306169/Frystenska_celek_kniha.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,8 MB
Hash md5
f3bbc2aa6e0b7aba972aec8a2a3482e7
Uploaded/Created
Thu 11. 2. 2016 15:04

Frystenska_celek_kniha.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1306169/Frystenska_celek_kniha.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1306169/Frystenska_celek_kniha.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
20,9 KB
Hash md5
3159a058987b7781879fd6955c3a81f4
Uploaded/Created
Thu 11. 2. 2016 15:07
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 11. 2022 02:03