ŠAUR, Josef. Hodnotové uchopení práva a mravnosti (B. N. Čičerin versus V. S. Solovjov) (Value Grasp of Law and Morality (B. N. Chicherin versus V. S. Solovyov)). In Dohnal, Josef. Revitalizace hodnot: umění a literatura II. V Tribunu EU vydání první. Brno: Tribun EU, 2015. p. 91-96. ISBN 978-80-263-0909-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hodnotové uchopení práva a mravnosti (B. N. Čičerin versus V. S. Solovjov)
Name (in English) Value Grasp of Law and Morality (B. N. Chicherin versus V. S. Solovyov)
Authors ŠAUR, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition V Tribunu EU vydání první. Brno, Revitalizace hodnot: umění a literatura II, p. 91-96, 6 pp. 2015.
Publisher Tribun EU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00083384
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-263-0909-3
Keywords (in Czech) Boris N. Čičerin; Vladimír S. Solovjov; Rusko; 19. století; právo; mravnost
Keywords in English Boris N. Chicherin; Vladimir S. Solovyov; Russia; 19th century; law; morality
Tags RIV - zkontrolováno, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 10. 3. 2016 18:13.
Abstract
Příspěvek se zaměřuje na spor dvou výrazných kapacit ruského myšlení 2. poloviny 19. století – Borise N. Čičerina a Vladimíra S. Solovjova –, který se týkal pojetí svobodné vůle a vztahu práva a mravnosti. Jakkoliv se jednalo o epizodní záležitost, neboť spor se odehrál na stránkách dvou čísel časopisu Voprosy filosofii i psichologii v roce 1897, lze jej považovat za vynikající ilustraci dvou archetypálních pojetí světa v ruském myšlení – religiózního (mystického) a racionalistického. Jestliže Solovjov vymezoval právo a morálku jako dva elementy jednoho etického systému, dvě formy realizace dobra, mající stejný cíl, tj. sloužit ideálu pravdy, pak pro Čičerina jsou to to dvě rozdílné oblasti subjektivní etiky. Mravnost řídí naše vnitřní pobídky, právo upravuje vnější vztahy jedné člověka k druhému, a každá z těch sfér má svá vlastní pravidla a požadavky.
Abstract (in English)
This article aims at the dispute of two distinct capacities of Russian thought of the 2nd half of the 19th century – Boris N. Chicherin and Vladimir S. Solovyov – which deals with the concept of free will and the relationship between law and morality. Although this issue was just an episode because the dispute took place on only two pages of two issues of the journal Voprosy filosofii i psichologii in 1897, it is possible to be considered an excellent illustration of two archetypal conceptions of the world in Russian thinking – religious (mystical) and ratio-nalist. If Solovyov defined law and morality as two elements of one ethical system or two forms of realisation of good with the same objective, which is to serve the ideal of truth, then for Chicherin they were two different areas of subjective ethics. Morality governs our internal incentives, law regulates the external relations of one person to another, and each of these spheres has its own rules and requirements.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:26