KOBLÍŽEK, Vladimír, Barbora NOVOTNÁ, Eva KOČOVÁ, Patrice POPELKOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, Jaromír ZATLOUKAL, Tomáš DVOŘÁK, Ondřej SOBOTÍK, Petr ŠAFRÁNEK, Blanka ŠNELEROVÁ, Lucie HERIBANOVÁ, Pavlína MUSILOVÁ, Marie MAJERČIAKOVÁ, Tomáš VENCÁLEK, Karel HEJDUK, Rudolf PRAUS, Magda VYTŘÍSALOVÁ, Miloslav HRONEK, Miroslav KOVAŘÍK, Kateřina NEUMANNOVÁ, Michal KOPECKÝ, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan ŠVANCARA, Ladislava PAVLÍKOVÁ, Tomáš KONEČNÝ, Marek ORBAN, Petr VANÍK, Zuzana LIPTÁKOVÁ, Miloslav MAREL, Alena VLACHOVÁ, Šárka BLAŽKOVÁ, Ondřej KUDELA, Jiří PEJCHAL, Jana JAŠKOVÁ, Eva VOLÁKOVÁ, Kristián BRAT, Šárka JAREŠOVÁ, Eva KRIEGOVÁ, Vítězslav KOLEK a Ladislav DUŠEK. Česká multicentrická výzkumná databáze těžké chronické obstrukční plicní nemoci - popis projektu. Postgraduální medicína, Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 17, "Příl. 1", s. 23-30. ISSN 1212-4184.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Česká multicentrická výzkumná databáze těžké chronické obstrukční plicní nemoci - popis projektu
Název anglicky Czech multicentric research database of severe chronic obstructive pulmonary disease - project description
Autoři KOBLÍŽEK, Vladimír (203 Česká republika), Barbora NOVOTNÁ (203 Česká republika), Eva KOČOVÁ (203 Česká republika), Patrice POPELKOVÁ (203 Česká republika), Marek PLUTINSKÝ (703 Slovensko, garant, domácí), Jaromír ZATLOUKAL (203 Česká republika), Tomáš DVOŘÁK (203 Česká republika), Ondřej SOBOTÍK (203 Česká republika), Petr ŠAFRÁNEK (203 Česká republika), Blanka ŠNELEROVÁ (203 Česká republika), Lucie HERIBANOVÁ (203 Česká republika), Pavlína MUSILOVÁ (203 Česká republika), Marie MAJERČIAKOVÁ (203 Česká republika), Tomáš VENCÁLEK (203 Česká republika), Karel HEJDUK (203 Česká republika, domácí), Rudolf PRAUS (203 Česká republika), Magda VYTŘÍSALOVÁ (203 Česká republika), Miloslav HRONEK (203 Česká republika), Miroslav KOVAŘÍK (203 Česká republika), Kateřina NEUMANNOVÁ (203 Česká republika), Michal KOPECKÝ (203 Česká republika), Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří JARKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí), Jan ŠVANCARA (203 Česká republika, domácí), Ladislava PAVLÍKOVÁ (203 Česká republika), Tomáš KONEČNÝ (840 Spojené státy americké), Marek ORBAN (203 Česká republika), Petr VANÍK (203 Česká republika), Zuzana LIPTÁKOVÁ (203 Česká republika), Miloslav MAREL (203 Česká republika), Alena VLACHOVÁ (203 Česká republika), Šárka BLAŽKOVÁ (203 Česká republika), Ondřej KUDELA (203 Česká republika), Jiří PEJCHAL (203 Česká republika), Jana JAŠKOVÁ (203 Česká republika), Eva VOLÁKOVÁ (203 Česká republika), Kristián BRAT (703 Slovensko, domácí), Šárka JAREŠOVÁ (203 Česká republika), Eva KRIEGOVÁ (203 Česká republika), Vítězslav KOLEK (203 Česká republika) a Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta, 2015, 1212-4184.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Respiratory systems
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/15:00083484
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky CHOPN; fenotypy; komorbidity; exacerbace; mortalita; prospektivní studie
Klíčová slova anglicky COPD; phenotypes; comorbidities; exacerbations; mortality; prospective study
Štítky EL OK
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 4. 4. 2016 12:05.
Anotace
Úvod: Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je frekventované civilizační onemocnění s mnoha klinickými formami. CHOPN představuje závažnou příčinu zvýšené mortality a morbidity zejména u osob seniorského věku. Cíle: Primárním cílem projektu je zaznamenat a analyzovat průběh onemocnění a jeho dopad na celkovou mortalitu pacientů ve vztahu ke GOLD kategoriím a CHOPN fenotypům. Dalšími záměry projektu jsou: sledování respirační a kardiovaskulární morbidity, posouzení deklinace plicních funkcí, monitorace tělesného složení, popis adherence s inhalačními léky, periodické vyšetřování denní aktivity a analýza komorbidit. Metodika: Česká multicentrická výzkumná databáze těžké chronické obstrukční plicní nemoci je plánována na dobu 7–8 let (2–3letý náběr 800–1000 nemocných, následně jejich systematické pětileté sledování). Projekt je observační a prospektivní, probíhající ve 13 nemocničních centrech v rámci České republiky. Hlavním indikačním kritériem je přítomnost CHOPN s těžkou bronchiální obstrukcí s post-bronchodilatační hodnotou FEV1 ? 60 %. Do studie jsou zahrnováni nemocní splňující indikační a nesplňující vylučovací kritéria. Léčba nemocných není účastí v projektu nijak ovlivněna. Shrnutí: Předmětem článku je zevrubný popis cílů a metodologie tohoto projektu. Iniciální vstupní data již byla analyzována a publikována. První výsledky prospektivního sledování budou k dispozici v průběhu roku 2016. Projekt umožňuje blíže popsat podobu a přirozený průběh CHOPN u osob s těžkým stupněm bronchiální obstrukce léčených v České republice.
Anotace anglicky
Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a frequently occurring condition with many clinical forms. COPD represents a significant factor causing increased morbidity and mortality especially among the elderly. Coals: The primary goal of the project is to record and analyse the course of the disease and its impact of the overall patient mortality in relation to the GOLD categories and COPD phe-notypes. Other goals include: monitoring respiratory and cardiovascular morbidity, evaluating decline in pulmonary function, monitoring bodily composition, describing adherence to using inhalation drugs, periodically examining daily activities analysing comorbidities, Methods: The Czech multicentric research database of COPD is planned for the period of 7-8 years (2-3 years of patient targeting and enrolment followed by 5 years of systematic monitoring). The project is observatory and prospective, taking place in 13 hospital centres in the Czech Republic. The main indication criterion is presence of COPD with a severe bronchial construction and post-bronchodilation value of FEV1<60 %. Both patients satisfying the indication criteria and not satisfying exclusion criteria are to be included. Being included in the project will not affect the patients' treatment in any way. Summary: The subject of this article is an exhaustive description of the goals and methods of this project. Initial entry data has already been analysed and published. First results of prospective monitoring will be available during 2016. The project enables us to better describe the appearance and natural course of COPD in patients with severe bronchial obstruction treated in the Czech Republic.
VytisknoutZobrazeno: 21. 5. 2019 17:17