KOBLÍŽEK, Vladimír, Barbora NOVOTNÁ, Eva KOČOVÁ, Patrice POPELKOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, Jaromír ZATLOUKAL, Tomáš DVOŘÁK, Ondřej SOBOTÍK, Petr ŠAFRÁNEK, Blanka ŠNELEROVÁ, Lucie HERIBANOVÁ, Pavlína MUSILOVÁ, Marie MAJERČIAKOVÁ, Tomáš VENCÁLEK, Karel HEJDUK, Rudolf PRAUS, Magda VYTŘÍSALOVÁ, Miloslav HRONEK, Miroslav KOVAŘÍK, Kateřina NEUMANNOVÁ, Michal KOPECKÝ, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan ŠVANCARA, Ladislava PAVLÍKOVÁ, Tomáš KONEČNÝ, Marek ORBAN, Petr VANÍK, Zuzana LIPTÁKOVÁ, Miloslav MAREL, Alena VLACHOVÁ, Šárka BLAŽKOVÁ, Ondřej KUDELA, Jiří PEJCHAL, Jana JAŠKOVÁ, Eva VOLÁKOVÁ, Kristián BRAT, Šárka JAREŠOVÁ, Eva KRIEGOVÁ, Vítězslav KOLEK and Ladislav DUŠEK. Česká multicentrická výzkumná databáze těžké chronické obstrukční plicní nemoci - popis projektu (Czech multicentric research database of severe chronic obstructive pulmonary disease - project description). Postgraduální medicína, Praha: Mladá fronta, 2015, vol. 17, "Příl. 1", p. 23-30. ISSN 1212-4184.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česká multicentrická výzkumná databáze těžké chronické obstrukční plicní nemoci - popis projektu
Name (in English) Czech multicentric research database of severe chronic obstructive pulmonary disease - project description
Authors KOBLÍŽEK, Vladimír (203 Czech Republic), Barbora NOVOTNÁ (203 Czech Republic), Eva KOČOVÁ (203 Czech Republic), Patrice POPELKOVÁ (203 Czech Republic), Marek PLUTINSKÝ (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Jaromír ZATLOUKAL (203 Czech Republic), Tomáš DVOŘÁK (203 Czech Republic), Ondřej SOBOTÍK (203 Czech Republic), Petr ŠAFRÁNEK (203 Czech Republic), Blanka ŠNELEROVÁ (203 Czech Republic), Lucie HERIBANOVÁ (203 Czech Republic), Pavlína MUSILOVÁ (203 Czech Republic), Marie MAJERČIAKOVÁ (203 Czech Republic), Tomáš VENCÁLEK (203 Czech Republic), Karel HEJDUK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Rudolf PRAUS (203 Czech Republic), Magda VYTŘÍSALOVÁ (203 Czech Republic), Miloslav HRONEK (203 Czech Republic), Miroslav KOVAŘÍK (203 Czech Republic), Kateřina NEUMANNOVÁ (203 Czech Republic), Michal KOPECKÝ (203 Czech Republic), Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří JARKOVSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan ŠVANCARA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ladislava PAVLÍKOVÁ (203 Czech Republic), Tomáš KONEČNÝ (840 United States of America), Marek ORBAN (203 Czech Republic), Petr VANÍK (203 Czech Republic), Zuzana LIPTÁKOVÁ (203 Czech Republic), Miloslav MAREL (203 Czech Republic), Alena VLACHOVÁ (203 Czech Republic), Šárka BLAŽKOVÁ (203 Czech Republic), Ondřej KUDELA (203 Czech Republic), Jiří PEJCHAL (203 Czech Republic), Jana JAŠKOVÁ (203 Czech Republic), Eva VOLÁKOVÁ (203 Czech Republic), Kristián BRAT (703 Slovakia, belonging to the institution), Šárka JAREŠOVÁ (203 Czech Republic), Eva KRIEGOVÁ (203 Czech Republic), Vítězslav KOLEK (203 Czech Republic) and Ladislav DUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta, 2015, 1212-4184.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study Respiratory systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/15:00083484
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) CHOPN; fenotypy; komorbidity; exacerbace; mortalita; prospektivní studie
Keywords in English COPD; phenotypes; comorbidities; exacerbations; mortality; prospective study
Tags EL OK
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 4/4/2016 12:05.
Abstract
Úvod: Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je frekventované civilizační onemocnění s mnoha klinickými formami. CHOPN představuje závažnou příčinu zvýšené mortality a morbidity zejména u osob seniorského věku. Cíle: Primárním cílem projektu je zaznamenat a analyzovat průběh onemocnění a jeho dopad na celkovou mortalitu pacientů ve vztahu ke GOLD kategoriím a CHOPN fenotypům. Dalšími záměry projektu jsou: sledování respirační a kardiovaskulární morbidity, posouzení deklinace plicních funkcí, monitorace tělesného složení, popis adherence s inhalačními léky, periodické vyšetřování denní aktivity a analýza komorbidit. Metodika: Česká multicentrická výzkumná databáze těžké chronické obstrukční plicní nemoci je plánována na dobu 7–8 let (2–3letý náběr 800–1000 nemocných, následně jejich systematické pětileté sledování). Projekt je observační a prospektivní, probíhající ve 13 nemocničních centrech v rámci České republiky. Hlavním indikačním kritériem je přítomnost CHOPN s těžkou bronchiální obstrukcí s post-bronchodilatační hodnotou FEV1 ? 60 %. Do studie jsou zahrnováni nemocní splňující indikační a nesplňující vylučovací kritéria. Léčba nemocných není účastí v projektu nijak ovlivněna. Shrnutí: Předmětem článku je zevrubný popis cílů a metodologie tohoto projektu. Iniciální vstupní data již byla analyzována a publikována. První výsledky prospektivního sledování budou k dispozici v průběhu roku 2016. Projekt umožňuje blíže popsat podobu a přirozený průběh CHOPN u osob s těžkým stupněm bronchiální obstrukce léčených v České republice.
Abstract (in English)
Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a frequently occurring condition with many clinical forms. COPD represents a significant factor causing increased morbidity and mortality especially among the elderly. Coals: The primary goal of the project is to record and analyse the course of the disease and its impact of the overall patient mortality in relation to the GOLD categories and COPD phe-notypes. Other goals include: monitoring respiratory and cardiovascular morbidity, evaluating decline in pulmonary function, monitoring bodily composition, describing adherence to using inhalation drugs, periodically examining daily activities analysing comorbidities, Methods: The Czech multicentric research database of COPD is planned for the period of 7-8 years (2-3 years of patient targeting and enrolment followed by 5 years of systematic monitoring). The project is observatory and prospective, taking place in 13 hospital centres in the Czech Republic. The main indication criterion is presence of COPD with a severe bronchial construction and post-bronchodilation value of FEV1<60 %. Both patients satisfying the indication criteria and not satisfying exclusion criteria are to be included. Being included in the project will not affect the patients' treatment in any way. Summary: The subject of this article is an exhaustive description of the goals and methods of this project. Initial entry data has already been analysed and published. First results of prospective monitoring will be available during 2016. The project enables us to better describe the appearance and natural course of COPD in patients with severe bronchial obstruction treated in the Czech Republic.
PrintDisplayed: 21/5/2019 22:50