SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka, Lenka BEŠŠE, Veronika KUBACZKOVÁ, Soňa NOVOSADOVÁ, M. ALMÁŠI, Renata BEZDĚKOVÁ, Monika STANKOVÁ, Lenka RADOVÁ, M. PENKA, Z. ADAM, L. POUR, M. KREJČÍ, Roman HÁJEK and Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Cirkulující mikroRNA v moči u mnohočetného myelomu (Circulating microRNA from urine in multiple myeloma). In XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-244-4697-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cirkulující mikroRNA v moči u mnohočetného myelomu
Name (in English) Circulating microRNA from urine in multiple myeloma
Authors SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka BEŠŠE (203 Czech Republic, belonging to the institution), Veronika KUBACZKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Soňa NOVOSADOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), M. ALMÁŠI (203 Czech Republic), Renata BEZDĚKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Monika STANKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Lenka RADOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), M. PENKA (203 Czech Republic), Z. ADAM (203 Czech Republic), L. POUR (203 Czech Republic), M. KREJČÍ (203 Czech Republic), Roman HÁJEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Sabina ŠEVČÍKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/15:00083508
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-244-4697-4
Keywords in English circulating miRNA; urine; multiple myeloma; real time qPCR; Expression profiling
Tags EL OK, podil
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 5. 8. 2015 09:56.
Abstract
Úvod: MikroRNA (miRNA) jsou krátké jednořetězcové RNA a významné regulátory genové exprese. Dřivě již bylo prokázáno, že se účastní také patogeneze mnohočetného myelomu (MM). V současnosti se pozornost kliniků i vědeckých pracovníků zaměřuje především na cirkulující miRNA, které je možné detekovat v různých tělních tekutinách jako např. sérum, plasma či moč. Cirkulující miRNA v moči jsou velice stabilní a díky kvantifikovatelnosti mají také potenciál stát se volně dostupným neinvazivním biomarkerem tohoto onemocnění. MM je systémové onemocnění, které postihuje i celou řadu dalších orgánů, jako jsou např. ledviny. Je tedy možné, že cirkulující miRNA identifikované v moči pacientů mohou korelovat s onemocněním. Cíl: Cílem studie bylo identifikovat miRNA, které cirkulují v moči, a které by byly schopné odlišit pacienty s MM od zdravých dárců (ZD).
Abstract (in English)
Introduction: MicroRNAs (miRNAs) are small single stranded RNA and important regulators of gene expression. The former has been demonstrated that also participate pathogenesis of multiple myeloma (MM). Currently, attention of clinicians and researchers focuses on circulating miRNA, which can be detected in various body fluids as e.g. serum, plasma or urine. Circulating miRNA in urine are very stable, thanks to quantification also has the potential to become freely available non-invasive biomarker of the disease. MM is a systemic disease that affects a many other organs, such as the kidneys. It is therefore possible that circulating miRNAs identified in the urine of patients may correlate with disease. Aim: The aim of this study was to identify miRNAs that circulate in the urine, and that would be able to distinguish patients with MM from healthy donors (HD).
PrintDisplayed: 7. 10. 2022 23:17