SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka, Lenka BEŠŠE, Veronika KUBACZKOVÁ, Soňa NOVOSADOVÁ, Renata BEZDĚKOVÁ, Monika STANKOVÁ, Lenka RADOVÁ, M. PENKA, Z. ADAM, L. POUR, M. KREJČÍ, Roman HÁJEK and Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Cirkulující mikroRNA v moči jako biomarker mnohočetného myelomu (Circulating microRNA in urine as biomarker of multiple myeloma). In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015. ISSN 0862-495X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cirkulující mikroRNA v moči jako biomarker mnohočetného myelomu
Name (in English) Circulating microRNA in urine as biomarker of multiple myeloma
Authors SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka BEŠŠE (203 Czech Republic, belonging to the institution), Veronika KUBACZKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Soňa NOVOSADOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Renata BEZDĚKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Monika STANKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Lenka RADOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), M. PENKA (203 Czech Republic), Z. ADAM (203 Czech Republic), L. POUR (203 Czech Republic), M. KREJČÍ (203 Czech Republic), Roman HÁJEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Sabina ŠEVČÍKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/15:00083510
Organization unit Faculty of Medicine
ISSN 0862-495X
Keywords in English circulating miRNA; urine; multiple myeloma; real time qPCR
Tags EL OK, podil
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 5. 8. 2015 09:49.
Abstract
Východiska: MikroRNA (miRNA) jsou 21 -23 nt dlouhé jednořetězcové RNA, které se podílejí na regulaci genové exprese a účastní se i patogeneze nádorových onemocnění včetně mnohočetného myelomu (MM). Cirkulující miRNA jsou přítomny v různých tělních tekutinách, jako je sérum, plazma, moč, sliny či mateřské mléko, jsou velmi stabilní, kvantifikovatelné, odolné vůči účinkům RNáz, a mají tak potenciál stát se diagnostickým markerem u MM. Vzhledem k tomu, že MM je systémové onemocnění postihující i jiné orgány, např. ledviny, je možné, že cirkulující r.iiRN A nalezené v moči korelují s onemocněním. Toto zjištění by umožnilo neinvazivní stanovení diagnózy MM a překonáni stávajícího bolestivého postupu, založeného na odběru kostní dřeně (KD). Cílem studie bylo tedy identifikovat cirkulující miRNA v moči, které jsou schopné odlišit pacienty s MM od zdravých dárců (ZDÍ 3 porovnat hladiny exprese deregulovaných miRNA s klinickými parametry. Materiál a metody: Celkově bylo do studie zahrnuto 76 vzorků moči. Prvotní analýza byla provedena pomocí platformy Sérum/Plasma Focus MicroRNA PCR Panel (Exiqon) na vzorcích moči osmi nově diagnostikovaných MM pacientů a osmi ZD. Vybrané rozdílně exprimované miRNA (p < 0,05) mezi skupinami byly verifikovány metodou qPCR s využitím relativní kvantifikace pomocí cel-miR-39 u 30 nově diagnostikovaných MM, 15 ZD a 15 pacientů s renálním karcinomem (RCC). Výsledky: MiRNA profilování odhalilo 20 deregulovaných miRNA (p < 0,05 pro všechny miRNA) mezi MM a ZD. Pro validaci bylo vybráno osm nejvíce deregulovaných miRNA, jejichž hladiny exprese byly dále ověřeny na větším souboru vzorků. Do analýzy byli zařazeni také pacienti s RCC pro odlišení specifických miRNA spojených s MM. Na základě výsledků byla pouze hladina miR-22 významně zvýšena v moči pacientů s MM ve srovnání se ZD (p < 0,012) a ve srovnáni se vzorky moči u pacientů s RCC (p < 0,009). Podobný trend byl pozorován také u miR-25, jejíž hladina byla v moči významně zvýšena u pacientů s MM v porovnání s pacienty RCC (p < 0,007), avšak ve srovnání se vzorky ZD se její hladina statisticky významně nelišila (p = 0,325). Korelace s klinickými parametry probíhá. Závěr: Naše předběžné výsledky ukazují, že cirkulující miR-22 v moči by mohla mít potenciál stát se diagnostickým biomarkerem pacientů s MM.
Abstract (in English)
Introduction: MicroRNAs (miRNAs) are 21 to 23 nt long, single-stranded RNAs, which are involved in regulation of gene expression and also participate in the pathogenesis of cancers, including multiple myeloma (MM). Circulating miRNAs are present in various body fluids such as serum, plasma, urine, saliva, or breast milk, they are very stable, quantifiable, resistant to the action of RNase and thus have the potential to be a diagnostic marker in MM. Since the MM is a systemic disease affecting other organs such as the kidney, it is possible that circulating miRNA found in urine correlate with disease. This finding would allow non-invasive diagnosis of MM and overcoming existing painful procedure, based on the collection of bone marrow (BM). The aim of this study was therefore to identify circulating miRNA in urine, which are able to distinguish patients with MM from healthy donors (HD), and compare the levels of expression of deregulated miRNAs with clinical parameters. Material and methods: In total, the study included 76 urine specimens. The initial analysis was performed using the platform Serum / Plasma Focus PCR MicroRNA Panel (Exiqon) on urine samples 8 newly diagnosed patients and 8 MM HD. Selected differentially expressed miRNAs (p <0.05) between groups were verified by qPCR using the relative quantification using cel-miR-39 in 30 newly diagnosed MM, 15 HD and 15 patients with renal cell carcinoma (RCC). Results: Moderately revealed 20 deregulated miRNAs (p <0.05 for all miRNA) between MM and HD. For validation were selected 8 most deregulated miRNAs whose expression levels were further validated in a larger sample. Were included in the analysis, patients having RCC to distinguish specific miRNAs associated with MM. Based on the results of the only level of miR-22 significantly increased in the urine of patients with MM in comparison with HD (p <0.012) and compared with urine samples of patients with RCC (p <0.009). A similar trend was also observed for miR-25, whose level in urine was significantly increased in patients with MM in comparison with RCC patients (p <0.007), but compared to samples HD its level did not differ significantly (p = 0.325). Correlation with clinical parameters is in progress. Conclusion: Our preliminary results indicate that miR-22 circulating in the urine could have the potential to become a diagnostic biomarker for patients with MM.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:03