CS

Periodická soustava prvků

JANČÁŘ, Luděk. Periodická soustava prvků (Periodic system of the elements). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 154 pp. ISBN 978-80-210-6621-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Periodická soustava prvků
Name (in English) Periodic system of the elements
Authors JANČÁŘ, Luděk.
Edition 1. dotisk 1. vyd. Brno, 154 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Inorganic and nuclear chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-6621-2
Keywords (in Czech) periodická soustava prvků; periodická tabulka; objevování prvků; supertěžké prvky; ostrov stability; obecná a anorganická chemie; elementární částice; hmota a antihmota; síly a interakce; částicová fyzika
Keywords in English periodic system of elements; periodic table; elements discoveries; superheavy elements; island of stability; general and inorganic chemistry; elementary particles; matter and antimatter; powers and interactions; particle physics
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 13/8/2015 10:51.
Abstract
Monografie „Periodická soustava prvků“ se zabývá výzkumem v oblasti historie objevů a pojmenovávání chemických prvků, vytvoření a vývoje podob periodické soustavy prvků, vzniku různých tabulek prvků, syntéz nových supertěžkých prvků a výhledem do budoucnosti. Současně rozebírá problematiku objevování a potvrzování elementárních a složených částic hmoty a elementárních částic interakcí. Monografie se skládá z úvodu, metodologie, 11 hlavních kapitol, závěru, seznamu literatury, 4 příloh, souhrnu, klíčových slov a rejstříku. Monografie obsahuje 56 obrázků, 20 tabulek, přehled 131 pojmů, definic, veličin a konstant, přehled 285 vědců, učenců a badatelů a podrobný rejstřík s 1220 hesly. Součástí monografie je nová podoba periodické soustavy prvků pro 21. století a přehled všech 62 elementárních částic.
Abstract (in English)
The monograph „Periodic system of elements“ deals with the research in the problems of the history of discoveries and naming of chemical elements, creation and evolution of forms of the periodic system of elements, syntheses of the new superheavy elements and the prospect in the future. Simultaneously problems of the discovery and confirmation of elementary and composed particles are analysed. The monograph consists of the introduction, methodology, 11 main chapters, conclusion, list of literature, appendices, summary, key words and index. The monograph contents 56 figures, 20 tables, the survey of 131 terms and definitions, the survey of 285 scientists and detailed index with 1220 entries. The new form of the periodic table of elements for the 21st century and the survey of all 62 elementary particles is also presented.
PrintDisplayed: 23/4/2019 16:38

Other applications