KOLEJKA, Jaromír. Geoinformační podpora efektivného scénáře operativního řešení toxické havárie na silnici (Geoinformatic support of an efficient scenary for an operative solution of a toxic road accident). In 10. Mezunárodní geografická konference CONGEO´15 – Přírodní rizika a jejich sociální důsledky. 2015. ISBN 978-80-86407-53-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Geoinformační podpora efektivného scénáře operativního řešení toxické havárie na silnici
Name in Czech Geoinformační podpora efektivného scénáře operativního řešení toxické havárie na silnici
Name (in English) Geoinformatic support of an efficient scenary for an operative solution of a toxic road accident
Authors KOLEJKA, Jaromír.
Edition 10. Mezunárodní geografická konference CONGEO´15 – Přírodní rizika a jejich sociální důsledky, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-86407-53-1
Keywords (in Czech) havárie na silnici, toxická kapalina, postup polutantu, kritické body zásahu
Keywords in English road accident, toxic liquid, pollutant flow, crucial response points
Tags accident, disaster management, road, toxic pollutant
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., učo 1107. Changed: 6. 9. 2015 22:17.
Abstract
Havárie na silnici s únikem toxické látky se vyznačují relativní nepředvídatelností, co se týče času a místa výskytu. Pro operativní fázi problému může geoinformační podpora spočívat nejprve v brzkém poskytnutí údajů o prostředí události a dostupnosti místa pro zásahovou jednotku, a v případně dostatku alespoň minimálního množství času v primární analýze interakce „polutant-prostředí“ ve smyslu odhadu dalšího vývoje události a z toho výplývajícího návrhu výběru a místa aplikace vhodných opatření. Demonstrovaný příklad rozložení geoinformační podpory do jednotlivých kroků je jednou z možností aplikace GIS a geodat v proceduře řešení toxické havárie na silnici.
Abstract (in English)
Accidents on the road with the release of toxic substances are characterized with a relative unpredictability as with regard to time and place of occurrence. For the operational phase of the problem, the geoinformation support can lies firstly in the early provision of information about the event´s environment, and the availability of assess for the intervention unit, and possibly sufficient minimum amount of time for the primary analysis of the "pollutant-environment" interaction within the meaning of estimating the further development of the event and the selection aof an appropriate place for response. The demonstrated example of distribution of geoinformation support to individual steps is one of possible GIS applications of GIS and spatial data in the procedure of a road toxic accident management.
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 04:32