CS

Vybrané problémy tanatológie

DÉMUTHOVÁ, Slávka. Vybrané problémy tanatológie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 83 pp. ISBN 978-80-210-7907-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vybrané problémy tanatológie
Authors DÉMUTHOVÁ, Slávka.
Edition 1. vyd. Brno, 83 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-7907-6
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Changed: 23/9/2015 11:59.
Abstract
Cieľom publikácie „Vybrané problémy tanatológie" je poukázanie na problematiku smrti a umierania, ktorá okrem silnej tabuizácie podlieha mnohým mylným presvedčeniam. Z psychologického pohľadu rozoberá problematiku chápania smrti deťmi v ontogenéze. Ďalšie kapitoly sa venujú zanedbávaniu potrieb chorých a umierajúcich, ktorí v dôsledku nedostatku informácií, neznalosti a neochoty okolia prežívajú koniec života bez kontroly symptómov a saturovania somatických, psychologických a spirituálnych potrieb. Nedostatok vedomostí následne vplýva aj na procesy smútenia, pri ktorých nezriedka dochádza ku komplikáciám, patológii, ktoré nie sú identifikované a zostávajú bez odbornej intervencie. Publikácia je prioritne je zameraná na odbory so študijnými programami zameranými na psychológiu, môže byť však obohatením pre všetky pomáhajúce profesie.
Abstract (in English)
The aim of the publication "Selected problems of thanatology" is to point out to the issues of death and dying, which are - in addition to the strong taboo - subject to many mistaken beliefs. From a psychological point of view it discusses the death concept in children during ontogenesis. Following chapters are dedicated to neglect of the needs of the sick and dying who, due to lack of information, ignorance and unwillingness of their surroundings, are dying without the control of symptoms and saturation of somatic, psychological and spiritual needs. The lack of knowledge has consequences for the mourning process in which subjects often experience complications, pathology that are not identified and are left without professional intervention. The publication is primarily intended for students of psychology programs; however, it can enrich all helping professions.
PrintDisplayed: 24/4/2019 06:31

Other applications