KUBEŠA, Tomáš. Soutěžitel právnickou osobou? (Can an undertaking be considered a legal person?). In Olomoucké debaty mladých právníků. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Soutěžitel právnickou osobou?
Name in Czech Soutěžitel právnickou osobou?
Name (in English) Can an undertaking be considered a legal person?
Authors KUBEŠA, Tomáš.
Edition Olomoucké debaty mladých právníků, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Soutěžitel; právnická osoba; soukromoprávní vymáhání škody z protisoutěžních deliktů
Keywords in English Competitor; legal person; private enforcement of antitrust damage claims
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Tomáš Kubeša, Ph.D., učo 257647. Changed: 5/10/2015 09:34.
Abstract
Občanský zákoník se dle důvodové zprávy přiklání k otevřenému pojetí právnických osob. Nejen, že se vyslovuje pro fikční pojetí, ale toto upravuje do té míry, že zákon nemusí výslovně označit daný útvar za právnickou osobu, stačí, pokud toto o takovém útvaru bezpochyby vyplývá . V situaci, kdy ani v souhrnu všech zákonných předpisů nenalezneme explicitně vyjádřený úplný výčet právnických osob, je nezbytné analyzovat stávající právní řád a zjišťovat, zdali právnickou osobou nejsou i útvary, které ve dřívějším pojetí byly chápány odlišně. Pro takové hledání je však třeba nastavit kritéria, která zabrání přílišné expanzi různých právnických osob. Nezbývá, než se zaměřit na kritéria, dle kterých je možné právnickou osobu rozeznat. Taková kritéria nabízí ve svých pracích příkladmo Pelikán či Ruban . Vycházejí přitom ze stávající úpravy, jejich teoretických i historických kořenů. Útvarem, který se jeví vhodné podrobit detailnímu zkoumání, je soutěžitel , jakožto pojem dobře známý ze soutěžního práva . Ve svém příspěvku představím užívaná kritéria pro právnickou osobu a ověřím, zdali je soutěžitel dostatečně naplní. Budou-li tato kritéria naplněna, porozhlédnu se taktéž po překážkách, které brání v prohlášení soutěžitele za právnickou osobu. V závěru se pokusím odpovědět na otázku, zdali je možné chápat soutěžitele jako právnickou osobu svého druhu.
Abstract (in English)
The new Civil Code tends to incline to an open understanding of legal persons. Not only does it support the fiction theory, but also states that the law does not need to declare an entity to be a legal person, it is enough for it to be evident. In a situation, when the complete sum of law in force does not contain a full list of legal persons, it is necessary to analyse the legal system and assess the possibility that even new entities can have legal personality. For such assessment, a set of criteria must be drafted. Such criteria can be found in the works of Ruban or Pelikán and assess both current legal system and its theoretical and historical background. An entity for such assessment in this article would be the undertaking known from competition law. In this article, I will introduce criteria that need to be met for an entity to be accepted as a legal person and assess whether the undertaking meets them. If that is the case, I will also assess obstacles that prevent the undertaking to be accepted as a legal person. The conclusion of my article will answer the question, whether an undertaking can be considered a legal person.
PrintDisplayed: 20/8/2022 01:31