KUBEŠA, Tomáš. Soutěžitel právnickou osobou? In Olomoucké debaty mladých právníků. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Soutěžitel právnickou osobou?
Název česky Soutěžitel právnickou osobou?
Název anglicky Can an undertaking be considered a legal person?
Autoři KUBEŠA, Tomáš.
Vydání Olomoucké debaty mladých právníků, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky Soutěžitel; právnická osoba; soukromoprávní vymáhání škody z protisoutěžních deliktů
Klíčová slova anglicky Competitor; legal person; private enforcement of antitrust damage claims
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Tomáš Kubeša, Ph.D., učo 257647. Změněno: 5. 10. 2015 09:34.
Anotace
Občanský zákoník se dle důvodové zprávy přiklání k otevřenému pojetí právnických osob. Nejen, že se vyslovuje pro fikční pojetí, ale toto upravuje do té míry, že zákon nemusí výslovně označit daný útvar za právnickou osobu, stačí, pokud toto o takovém útvaru bezpochyby vyplývá . V situaci, kdy ani v souhrnu všech zákonných předpisů nenalezneme explicitně vyjádřený úplný výčet právnických osob, je nezbytné analyzovat stávající právní řád a zjišťovat, zdali právnickou osobou nejsou i útvary, které ve dřívějším pojetí byly chápány odlišně. Pro takové hledání je však třeba nastavit kritéria, která zabrání přílišné expanzi různých právnických osob. Nezbývá, než se zaměřit na kritéria, dle kterých je možné právnickou osobu rozeznat. Taková kritéria nabízí ve svých pracích příkladmo Pelikán či Ruban . Vycházejí přitom ze stávající úpravy, jejich teoretických i historických kořenů. Útvarem, který se jeví vhodné podrobit detailnímu zkoumání, je soutěžitel , jakožto pojem dobře známý ze soutěžního práva . Ve svém příspěvku představím užívaná kritéria pro právnickou osobu a ověřím, zdali je soutěžitel dostatečně naplní. Budou-li tato kritéria naplněna, porozhlédnu se taktéž po překážkách, které brání v prohlášení soutěžitele za právnickou osobu. V závěru se pokusím odpovědět na otázku, zdali je možné chápat soutěžitele jako právnickou osobu svého druhu.
Anotace anglicky
The new Civil Code tends to incline to an open understanding of legal persons. Not only does it support the fiction theory, but also states that the law does not need to declare an entity to be a legal person, it is enough for it to be evident. In a situation, when the complete sum of law in force does not contain a full list of legal persons, it is necessary to analyse the legal system and assess the possibility that even new entities can have legal personality. For such assessment, a set of criteria must be drafted. Such criteria can be found in the works of Ruban or Pelikán and assess both current legal system and its theoretical and historical background. An entity for such assessment in this article would be the undertaking known from competition law. In this article, I will introduce criteria that need to be met for an entity to be accepted as a legal person and assess whether the undertaking meets them. If that is the case, I will also assess obstacles that prevent the undertaking to be accepted as a legal person. The conclusion of my article will answer the question, whether an undertaking can be considered a legal person.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 00:33