Informační systém MU
ČEVELÍČEK, Michal, Zuzana ŠILHANOVÁ, Roman HYTYCH and Tomáš ŘIHÁČEK. Integrative therapists' development: Two case studies. In Society for Psychotherapy Research: 8th European Conference on Psychotherapy Research. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Integrative therapists' development: Two case studies
Name in Czech Vývoj integrativních terapeutů: Dvě případové studie
Authors ČEVELÍČEK, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Zuzana ŠILHANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Roman HYTYCH (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Tomáš ŘIHÁČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Society for Psychotherapy Research: 8th European Conference on Psychotherapy Research, 2015.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Austria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/15:00081071
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) psychoterapeutický výcvik; osobní terapeutický přístup; formulace případu; integrace; případová studie
Keywords in English psychotherapy training; personal therapeutic approach; case formulation; integration; case study
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D., učo 173055. Changed: 2/10/2015 12:40.
Abstract
Aggregation of psychotherapy process and outcome data has been challenged as potentially ignoring the specific effects of therapists on outcome. The focus on individual change trajectories has been proposed. Therapist development research may draw from this turnaround by focusing on individual developmental trajectories. The authors used a multiple-case study design to analyse the Personal Therapeutic Approach (PTA) development in beginning integrative therapists. As the core aspect of the PTA, the development of case formulation skills was studied. Two trainees provided a series of in-depth interviews, as well as written case formulations. The data was analysed using qualitative methods. Case summaries and a cross-analysis of the two sets of data will be presented. Furthermore, the case study approach will be evaluated as a method to study trainees' professional development, which facilitates an assessment of aspects that may be difficult to study in other ways.
Abstract (in Czech)
Agregace dat zachycujících proces a výsledky psychoterapie byla zpochybněna coby potenciálně ignorující specifický vliv psychoterapeutů na výsledky. Někteří autoři navrhují zaměřit se na individuální trajektorie změny. Výzkum profesního vývoje terapeutů může na tento návrh reagovat zaměřením na individuální vývojové trajektorie. Autoři studie využili design mnohonásobné případové studie k analýze vývoje Osobního terapeutického přístupu (OTP) u začínajících integrativních terapeutů. Coby zásadní aspekt OTP byl zkoumán rozvoj dovedností formulace případu. Dva frekventanti výcviku integrace v psychoterapii poskytli několik hloubkových rozhovorů a psané formulace případu. Data byla analyzována kvalitativními metodami. Budou představeny souhrny případů a srovnání těchto dvou souborů dat. Dále bude tvorba případových studií zhodnocena coby metoda studia profesního vývoje začínajících terapeutů, která umožňuje prozkoumání aspektů, které je obtížné studovat jiným způsobem.
Links
GAP407/11/0141, research and development projectName: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
Displayed: 17/10/2021 15:01