BÁTRLA, Michael. Obrana hranic proti infiltraci a guerillovým útokům: Případová studie Severního pohraničního bezpečnostního projektu Saudské Arábie (Border Defense against Infiltration and Guerilla Attacks: Case Study of the Northern Border Security Project of Saudi Arabia). Vojenské rozhledy. 2015, vol. 24, No 3, p. 102-118. ISSN 2336-2995. doi:10.3849/1210-3292,24.2015.03.102-118.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Obrana hranic proti infiltraci a guerillovým útokům: Případová studie Severního pohraničního bezpečnostního projektu Saudské Arábie
Name (in English) Border Defense against Infiltration and Guerilla Attacks: Case Study of the Northern Border Security Project of Saudi Arabia
Authors BÁTRLA, Michael (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vojenské rozhledy, 2015, 2336-2995.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/15:00084125
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.3849/1210-3292,24.2015.03.102-118
Keywords (in Czech) islamsky stat; studie; hodnoceni rizik; terorizmus; scenare; planovani boje; asymetricka hrozba; partizanska valka
Keywords in English Islamic State; study; risk evaluation; terrorism; scenarios; combat planning; asymetrical warfare; partisan warfare
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michael Bátrla, učo 439799. Changed: 5/10/2015 15:10.
Abstract
Text se zabývá využitím obrany hraničního pásma před guerillovými útoky a infiltrací, prostřednictvím kombinace principů moderního stacionárního opevnění a předsunuté obrany území. Tyto jsou diskutovány na případové studii Severního pohraničního bezpečnostního projektu Saudské Arábie. Roli útočníka zastává kvazistátní útvar Islámský stát (ISIS, ISIL). Cílem práce je analyzovat, zda by tento projekt obstál proti charakteristickým typům asymetrických útoků. Prioritizace zranitelnosti pro jednotlivé komponenty určuje nejpravděpodobnější cíle a jejich charakteristiky. Jedná se o subjektivní semikvantitativní metodu známou jako matice CARVER. Následně text diskutuje, na základě stanovených premis, tři vybrané scénáře využití guerillových taktik s prvky terorismu proti vybraným cílům. Scénáře útoků ukazují některá možná vylepšení projektu. Na závěr autor vydává doporučení pro možné úpravy a hodnotí potenciál využití projektu jako ochrany před asymetrickými útoky. Po přečtení textu je čtenář informován o projektu, jeho součástech, i o doporučeních, která lze uplatnit při dalším využívání tohoto typu obran.
Abstract (in English)
The text deals with the use of border defense as a means of protection against guerrilla attacks and infiltration, through a combination of principles of modern stationary fortifications and forward area defense. These are discussed on the case study of the Northern Border Security Project of Saudi Arabia. The role of attacker takes quasi-state formation the Islamic State (IS, ISIS, ISIL). The aim is to analyze whether the project would endure distinctive types of asymmetric attacks. Vulnerability prioritization for each component determines the most likely targets and their characteristics. This is a subjective semi quantitative method known as CARVER matrix. Subsequently, based on established premises, the text discusses three selected scenarios that use guerrilla tactics with elements of terrorism against selected targets. Attack scenarios show some of the possible ways of improvement for the project. In conclusion, the author makes recommendations for possible adjustments and assess the potential of using the project as a protection against asymmetric attacks. After reading the text, the reader is informed about the project, its components, as well as recommendations that can be applied in the further use of this type of defense.
Links
MUNI/A/1342/2014, interní kód MUName: Aktuální problémy politologického výzkumu
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 1/2/2023 07:49