BOHÁČOVÁ, Michaela. Toponymie pohraničí jako kulturní dědictví (Toponymy of borderline areas as cultural heritage). In 1. ostravské onomastické setkání Toponyma - kulturní dědictví a paměť míst, Ostrava, 6. října 2015. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Toponymie pohraničí jako kulturní dědictví
Name (in English) Toponymy of borderline areas as cultural heritage
Authors BOHÁČOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. ostravské onomastické setkání Toponyma - kulturní dědictví a paměť míst, Ostrava, 6. října 2015, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00084146
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) toponyma; pohraničí; Jižní Morava; kulturní dědictví; názvy viničních tratí
Keywords in English toponyms; borderline area; South Moravia; cultural heritage; names of vineyard routes
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 20/3/2016 09:33.
Abstract
Příspěvek se dotýká dvou tematických okruhů: 1) První, obecnější je spjat s otázkou, zda lze zeměpisné názvy v pohraničních oblastech označit jako „kulturní dědictví“, když jde vesměs o toponymii vzniklou po 2. sv. válce, tj. postrádající kontinuitu, jak jsme na ni zvyklí v kontinuálně osídlených oblastech. Jak tuto skutečnost vnímají odborníci? A jak vnímají toponymii svých domovů místní lidé, jejichž předci nebo oni sami přišli do těchto míst až po 2. sv. válce? 2) Druhé téma se zabývá dílčím jevem, a sice zajímavým a poměrně jedinečným způsobem využití toponym, resp. anoikonym v názvosloví spjatém s vinařstvím, konkrétně v názvech viničních tratí. Jsou totiž poměrně silně fixovány na oficiální sféru a významnou roli v nich hraje propagace a marketing.
Abstract (in English)
The contribution deals with two topics: 1) The first topic, is a more general one, concerns the question whether geographical names in borderline regions can be referred to as “cultural heritage”, if it is mostly toponymy that originated after the Wold War II, i.e. toponymy lacking continuity common in continually settled areas. How do experts view this fact? And how do the local people themselves view the toponymy of their homes – the locals, who or whose ancestors came to such regions after the Wold War II? 2) The other topic deals with one particular phenomenon, namely with an interesting and rather unique way of using toponyms – anoikonyms, respectively – in a terminology liked with wine-growing, namely in names of vineyard routes. They are quite strongly fixed to the official sphere, propagation and marketing playing a significant role there.
Links
MUNI/A/1165/2014, internal MU codeName: Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2015
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 21/6/2021 16:35