PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Michal LUPAČ, Karel ŠEVČÍK, Tomáš DOLEŽAL, Josef MORAVEC, Pavla SÝKOROVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 38. ISBN 978-80-210-7838-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7838-2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění
Název anglicky Curriculum of primary and lower secondary school: methodological approaches and empirical findings
Autoři PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Michal LUPAČ, Karel ŠEVČÍK, Tomáš DOLEŽAL, Josef MORAVEC, Pavla SÝKOROVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 132 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 38, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-7838-3
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-7838-2014
Klíčová slova česky kurikulum; základní škola; metodologický přístup; teoretický rámec; empirická zjištění
Klíčová slova anglicky curriculum; primary and lower secondary school; methodological approach; theoretical framework; empirical findings
Štítky Munipress
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 12. 10. 2015 10:42.
Anotace
V odborné knize jsou rozpracovány teoretické rámce, metodologické přístupy a výzkumné nástroje umožňující realizovat výzkum různých forem existence kurikula (především projektovaného kurikula). V jednotlivých kapitolách jsou řešena výzkumná témata jako komparace kurikula tělesné výchovy, finanční gramotnost v kurikulu, názory žáků na elektronické učebnice, rozvíjení kompetence k řešení problémů v hodinách přírodovědy ad. Zastřešujícím a výchozím kurikulárním dokumentem pro tuto knihu je přitom Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, v rámci nějž se většina autorů kapitol vymezuje. Kniha výzkumně pokrývá různé formy existence kurikula (především projektované a realizované kurikulum) a prezentuje návrhy a realizace různých fází výzkumných šetření.
Anotace česky
The monograph introduces theoretical background, methodological approaches and research instruments for research into various forms of curriculum (especially planned curriculum). Individual chapters discuss topics such as comparative research of curricular documents of Physical education, financial literacy in the curriculum, pupils’ views on e-textbooks, development of the problem-solving competence in Science etc. The main curricular document most of the authors of the book refer to is the Framework Educational Programme for Elementary Education. The monograph covers research into different forms of curriculum (especially planned and realized curriculum) and presents designs and realisation of various phases of investigations.
VytisknoutZobrazeno: 20. 11. 2019 08:36