KOKAVCOVÁ, Michaela and Petr GADAS. Kontaminovaný anatektický pegmatit z Mirošova, (strážecké moldanubikum) (Contaminated anatectic pegmatite from Mirošov, (Strážek Moldanubicum)). In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kontaminovaný anatektický pegmatit z Mirošova, (strážecké moldanubikum)
Name (in English) Contaminated anatectic pegmatite from Mirošov, (Strážek Moldanubicum)
Authors KOKAVCOVÁ, Michaela (703 Slovakia, belonging to the institution) and Petr GADAS (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/15:00084319
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-7980-9
Keywords (in Czech) kontaminovaný pegmatit; turmalín; živce; amfiboly; anatexe; Mirošov; strážecké moldanubikum
Keywords in English contaminated pegmatite; tourmaline; feldspars; amphiboles; anatexis; Mirošov; Strážek Moldanubicum
Changed by Changed by: Mgr. Michaela Kokavcová, učo 394560. Changed: 8. 1. 2016 11:28.
Abstract
Na lokalitě Mirošov v strážeckém moldanubiku byl studován kontaminovaný anatektický pegmatit pronikající polohou vápenato-silikátové horniny (skarnem), která je uložená v tělese amfibolitu, místy značně migmatitizovaného. Tento pegmatit je složen z Pl, Kfs, Q, Amp, Tur a akcesorickými minerály jsou Ttn, Zrn, Ap, Ep a sulfidy. Na základě chemického složení plagioklasů, kterých bazicita odpovídá An(30-51), dále amfibolů (magnesiohornblend-ferrohastingsit), turmalínu (oxy-feruvit - v současnosti byl přijat komisí pro nové minerály jako nový minerál lucchesiit CaFe2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O), a přítomnosti titanitu můžeme konstatovat, že došlo ke kontaminaci pegmatitové taveniny okolními horninami, což se projevilo zvýšenými obsahy Ca i Fe v pegmatitu. Podle blízkych hodnot bazicity plagioklasů v pegmatitu An(30-51), leukosomu An(36-40) z okolitých migmatitů, v amfibolitu An(35-48), a taky terénního pozorování, kde leukosom prochází za do pegmatitu a stáva se vyvinutějším z texturního i mineralogického hlediska, lze usuzovat anatektický původ pegmatitu.
Abstract (in English)
Contaminated anatectic pegmatite cuts calc-silicate rock (skarn), which is placed in migmatized amphibolite body at Mirošov in the Moldanubian zone of the Czech Republic. The pegmatite is composed of Pl, Kfs, Q, Amp, Tur and accesory minerals as Ttn, Zrn, Ap, Ep and sulphides. According to the chemical composition of plagioclases An(30-51), amphiboles (magnesiohornblende-ferrohastingsite), tourmaline (oxy-feruvite – it was accepted by Commision on New Minerals as new mineral called lucchesiite with formula CaFe2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O), and the presence of titanite it is possible to say that pegmatitic melt was contaminated by the host rock. It is reflected in the increased amount of Ca and Fe in the minerals of the pegmatite. Very similar values of An component were found in the pegmatite An(30-51), leucosome An(36-40) from migmatized amphibolites, and also in amphibolite An(35-48).Together with field observation, where leucosome gets more differentiated mineralogically, we can estimate the anatectic origin of this pegmatite.
PrintDisplayed: 27. 9. 2022 18:38