STIERANDOVÁ, Soňa, Jan MENDEL, Radek ŠANDA, Lukáš VETEŠNÍK and Karel HALAČKA. A multilocus assessment of nuclear and mitochondrial sequence data elucidates phylogenetic relationships among European spirlins (Alburnoides, Cyprinidae). In XV European Congress of Ichthyology. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name A multilocus assessment of nuclear and mitochondrial sequence data elucidates phylogenetic relationships among European spirlins (Alburnoides, Cyprinidae)
Name in Czech Multilokosové srovnání sekvencí mitochondriálních a jaderných genů pro objasnění fylogenetických vztahů mezi evropskými ouklejkami (Alburnoides, Cyprinidae)
Name (in English) A multilocus assessment of nuclear and mitochondrial sequence data elucidates phylogenetic relationships among European spirlins (Alburnoides, Cyprinidae)
Authors STIERANDOVÁ, Soňa, Jan MENDEL, Radek ŠANDA, Lukáš VETEŠNÍK and Karel HALAČKA.
Edition XV European Congress of Ichthyology, 2015.
Other information
Type of outcome Conference abstract
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Soňa Stierandová, Ph.D., učo 191592. Changed: 21/10/2015 14:08.
Abstract (in Czech)
Fylogenetické vztahy a taxonomie ouklejek (rod Alburnoides) byly zkoumány a porovnávány za použití analýzy mitochondriálních a jaderných markerů. Do molekulární analýzy bylo zahrnuto 17 euroasijských linií, které byly rozděleny do dvou hlavních kládů, nazvaných Ponto-Kaspický a Evropský na základě rozšíření jejich linií. Indelová diagnostika marker β-actin a S7 a přepis genu pro cyt b byly shledány jako spolehlivé identifikační znaky pro většinu rozlišených linií. V mnoha případech je linijní bohatost úzce spojena s existencí glaciálních refugií. Byla potvrzena podhodnocenost druhové bohatosti v rámci rodu Alburnoides: výsledky genetické analýzy podpořily validitu 11 morfologicky uznaných druhů; kromě těchto, čtyři fylogenetické linie by měly být přehodnoceny jako samostatné druhy. Distribuční areál nominotypického druhu A. bipunctus s. stricto je nově určen.
PrintDisplayed: 6/10/2022 09:20