KYLOUŠEK, Petr. Interkulturelle Kompetenzen bei der Dramaübersetzung. Zentrum-Peripherie-Probleme am Beispiel des Joual von Quebec. In Badstübner-Kizik, C.; Fišer, Z.; Hauck, R. Überzetzung als Kulturvermittlung. Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische Innovation. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. s. 171-187. ISBN 978-3-631-65747-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Interkulturelle Kompetenzen bei der Dramaübersetzung. Zentrum-Peripherie-Probleme am Beispiel des Joual von Quebec
Název česky Mezikulturní kompetence při překladu dramatických textů. Problém vztahu mezi centrem a periferií při překladu quebeckého joualu
Název anglicky Intercultural Skills in Drama Translation. Center-Periphery Problems: Example of Quebec Joual
Autoři KYLOUŠEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Frankfurt am Main, Überzetzung als Kulturvermittlung. Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische Innovation, od s. 171-187, 17 s. 2015.
Nakladatel Peter Lang
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00084357
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-3-631-65747-8
Klíčová slova česky kulturní centrum a periferie; status jazyka; překlad; quebecký joual; Michel Tremblay
Klíčová slova anglicky cultural center and periphery; status of the language; translation; Quebec joual; Michel Tremblay
Štítky kontrola_RIV, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 29. 4. 2016 08:31.
Anotace
In der übersetzerischen Praxis findet die kulturelle Lage eines Landes nicht nur in Form von Landeskunde ihren Niederschlag. Die Eigenständigkeit der kulturellen Räume beruht auf deren gegenseitigen Beziehungen, die oft nicht nur das literarische Geschehen bestimmen, sondern auch die literarische Sprache beeinflussen, vor allem deren Stellung. Von diesem Standpunkt ausgehend stellen wir uns die Aufgabe, die Problematik der Beziehungen zwischen dem Zentrum und der Peripherie, die Dynamik der Entperipherisierung, also der Autonomisierung der Peripherie, darzulegen. Wir erläutern die Konsequenzen, die sich daraus für die Stellung und den Gebrauch der Sprache ergeben. Die Einsicht in diese Problematik ist für die übersetzerische Praxis ebenso wichtig wie für den Unterricht auf dem Gebiet der übersetzerischen Tätigkeit. Als Beispiel dient uns die frankokanadische Literatur bzw. die Literatur von Quebec und deren Beziehung zu der französischen Literatur. Unsere Präsentation gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil erläutern wir die Hauptmerkmale der Beziehung zwischen dem Zentrum und der Peripherie in der Literatur und Kultur und weisen auf die Konsequenzen hin, die sich daraus für das literarische Geschehen und für die Stellung der Sprache ergeben. Im zweiten Teil werden wir die Entwicklungsdynamik der sprachlichen Norm und der literarischen Sprache im frankokanadischen Quebec verfolgen, und zwar am Beispiel der Entperipherisierung (Autonomisierung) dieser ursprünglichen Peripherie. Die Schlussfolgerungen werden dann an der Übersetzungsstrategie des Textes Sainte Carmen de la Main (1976) von Michel Tremblay veranschaulicht.
Anotace česky
Kulturní situace se do překladatelské praxe promítají nejen v podobě reálií. Specifičnost kulturních prostorů je dána jejich vzájemnými vztahy, které nezřídka určují nejen literární dění, ale také ovlivňují literární jazyk a především status literárního jazyka. Pokusíme se osvětlit z tohoto hlediska problematiku vztahu mezi centrem a periferií, dynamiku deperiferizace, neboli autonomizace periferie, vysvětlíme důsledky, které z toho vyplývají pro postavení a úzus jazyka. Poznání této problematiky je důležité pro překladatelskou praxi a pro výuku překladatelství. Za model poslouží francouzsko-kanadská a quebecká literatura a její vztah k literatuře francouzské. Svou prezentaci členíme na tři části. V té první vysvětlíme hlavní rysy vztahu mezi centrem a periferií v literatuře a kultuře a poukážeme na důsledky, které z toho plynou pro literární dění a postavení jazyka. Ve druhé části budeme sledovat dynamiku vývoje jazykové normy a literárního jazyka v situaci deperiferizace (autonomizace) prostoru původně periferního, v našem případě francouzsko-kanadského Québeku. Závěry se pokusíme didakticky aplikovat na strategii překladu textu Michela Tremblaye Sainte Carmen de la Main (1976).
Anotace anglicky
In the translational practice, the cultural situation of a country is not only in the form of regional studies reflected. The independence of cultural spaces based on their mutual relations, which often determine not only the literary event, but also affect the literary language, especially their position. From this point we face the problems of relations between the center and the periphery, namely the cas of deperipherization, when periphery turns into cultural center. The insight into this issue is as important as for teaching in the field of translational activities for the translational practice. We take for example the case of French-Canadian and Quebec literature and its relationship with the French literature. Our presentation is divided into three parts. In the first part, we explain the main features of the relationship between the center and the periphery in the literature and culture and draw attention to the consequences arising out of the literary events and for the position of the language. In the second part we will follow the development dynamics of the linguistic norm and the literary language in Quebec French-Canadian, and indeed the example of deperipherization of what was initially a peripheric space. The conclusions are then applied in the didactics of translation strategies in the case of a drama text, namely Sainte Carmen de la Main (1976) by Michel Tremblay.
Návaznosti
MUNI/A/1106/2014, interní kód MUNázev: Doktorské studium v oborech románské jazyky a románské literatury (Akronym: Romanistika DS)
Investor: Masarykova univerzita, Doktorské studium v oborech románské jazyky a románské literatury, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 10:22