KUBEŠA, Tomáš. Využití Věstníku veřejných zakázek při odhalování bid-riggingu aneb právní problémy využití výzkumných výsledků v praxi (The use of Public Tenders Information System in the Detection of Bid-Rigging – Legal Issues of Application of Research Results). 1st ed. Brno: MUNI, 2015. p. 430-446, 16 pp. ISBN 978-80-210-7976-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití Věstníku veřejných zakázek při odhalování bid-riggingu aneb právní problémy využití výzkumných výsledků v praxi
Name in Czech Využití Věstníku veřejných zakázek při odhalování bid-riggingu aneb právní problémy využití výzkumných výsledků v praxi
Name (in English) The use of Public Tenders Information System in the Detection of Bid-Rigging – Legal Issues of Application of Research Results
Authors KUBEŠA, Tomáš.
Edition 1. vyd. Brno, p. 430-446, 16 pp. 2015.
Publisher MUNI
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7976-2
Keywords (in Czech) Výsledky vědeckého výzkumu; spolupráce; akademická instituce; orgán státní správy; NCA; detekční systém; bid-rigging
Keywords in English Research Results; Cooperation; Academic Institution; Government Body; NCA; Detection Mechanism; Bid-rigging
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Tomáš Kubeša, Ph.D., učo 257647. Changed: 27. 10. 2015 09:45.
Abstract
ESF MU připravuje výzkum, využívající data z Věstníku veřejných zakázek pro detekci bid-riggingu. Tento výzkum užívá pokročilých ekonomických a ekonometrických metod pro detekci indicií, nasvědčujících kartelu uchazečů o veřejnou zakázku. Tento výzkum a jeho výsledky mohou být velmi zajímavé pro soutěžní úřad, neboť mohou vést k odhalení nových případů bid-riggingu. Obdobné detekční mechanismy již fungují v některých zemích světa (příkladmo v Jižní Koreji) a přináší hmatatelné výsledky. Zároveň však přináší také řadu právních problémů, které je třeba vyřešit před úplnou implementací výsledků tohoto výzkumu do aplikační praxe. Mezi nutně řešené problémy patří ochrana obchodního tajemství, forma předávání údajů či přístup a licencování výzkumných dat, jejich databází a výsledků. Mezinárodní srovnání navrhovaného nástroje může pomoci se stanovením realistických očekávání výsledků aplikace tohoto nástroje v českém právním prostředí.
Abstract (in English)
The Faculty of Economics and Administration at MU is currently working on a research project, using data from the Public Tenders Information System to detect bid-rigging. This research is to use advanced statistics and econometrics methods to detect clues on cartel behaviour of the bidders. This research could be of high interest to the National Competition Authority as it could lead to bid-rigging detection and new cases. Such mechanisms are already being used (for example in South Korea) and bring excellent results. Such mechanism also brings up several important legal problems that need to be solved before such system can be applied. Such problems include the protection of business secrets, information exchange, access and licensing of research data, databases and results. International comparison of the proposed mechanism can help set up realistic expectations on the results of the application in Czech legal system.
Links
MUNI/A/1320/2014, interní kód MUName: Právo a technologie III (Acronym: PAT III)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 28. 9. 2022 03:10