EN

Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu

ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu. Brno: Flow, 2015. 85 s. ISBN 978-80-88123-03-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu
Název anglicky Digital information curatorship in the educational context
Autoři ČERNÝ, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, 85 s. 2015.
Nakladatel Flow
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00084531
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-88123-03-3
Klíčová slova česky kurátorství; vzdělávací technologie; digitální knihovny
Klíčová slova anglicky curatorship; educational technology; Digital Library
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., učo 6795. Změněno: 6. 4. 2016 13:41.
Anotace
Publikace Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu představuje první českou monografii, která téma kurátorství přenáší do pedagogického prostředí. Nabízí jak širší pedagogický a technický pohled, tak také praktické informace a postřehy, takže může sloužit jako pedagogům praktikům, tak také teoreticky zaměřené odborné veřejnosti. Publikace postupuje od obecnějších pedagogických otázek - jak vypadá ICT v životě školy, Whittakerova modelu, diskuse otázky co je digitální kurátorství, jaký je jeho vztah ke vzdělávání, jaké by měly být kompetence kurátora atp. Dále se dostaneme k tématu tvorby osobního vzdělávacího prostředí a jednotlivým nástrojům na digitální kurátorství. Prostor je věnován také technickým otázkám, jako jsou digitální knihovny, RSS, Atom a dalším technologiím pro automatické doručování obsahu a v neposlední řadě speciálním službám, které jsou určeny přímo pro digitální informační kurátorství, většinou dokonce v pedagogickém kontextu. Kurátorství, jako jedna z cest k modernímu učení, vyžaduje mnohem více než jen aktivní činnost pedagoga nebo technické zázemí a prostředky. Vyžaduje především změnu myšlení, chuť vyjít z naučených rámců a experimentovat. Nachází se přitom přesně na pomezí informační vědy a pedagogiky. V informační vědě jistě bude čerpat poznatky z informačního chování, práce se zdroji, ale také vizuální prezentace dat. Z pedagogiky pak schopnost pracovat systematicky s tématem, dát mu ucelenou formu a příběh, vybrat přiměřené materiály a vytvořit takové osobní vzdělávací prostředí, které bude dlouhodobě funkční a povede k dobrým výsledkům. Publikace pedagogické, technické a kurátorské aspekty staví do jednoho celku, který je v kontextu konektivismu, ale i konstruktivismu funkční a potřebný pro rozvoj moderního vzdělávání.
Anotace anglicky
The publication Curating Digital Information in Pedagogical Context is the first Czech monograph introducing the issue of curatorship into the area of teaching. It offers a wider pedagogical and technical perspective as well as practical information and insights, which makes it useful both for teachers and theoreticians. This work starts with more general pedagogical issues, such as ICT at schools, the Whittaker model, the definition of digital curatorship, its relationship to education and the competences of a curator. It then goes on to explore the creating of personal educational environment as well as different tools of digital curatorship. A part of it is dedicated to technical questions, such as digital libraries, RSS, Atom and other technologies for automatic content delivery, and, last but not least, special services dedicated specifically to digital informational curatorship, mostly even in the context of education. As one of the ways towards modern teaching, curatorship requires much more than the activity of a teacher or the technical background and tools. What it requires in the first place is a change of thinking, the willingness to think out of the learned framework and to experiment. It threads the thin line between information science and teaching. The information science will provide knowledge about information behaviour, the use of resources and the visual presentation of data. Pedagogy is going to provide the ability to work systematically with a topic, give it a complex form and a story, select appropriate materials and create a personal education environment that will be functional in the long term and will lead to good results. This publication brings the pedagogical, technical and curatorship aspects into one whole, which is functional and necessary for the development of modern education – both in the context of connectivism and constructivism.
Návaznosti
CZ.1.07/1.3.00/51.0035, interní kód MUNázev: INTERES - Informační technologie realizované spoluprací
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
VytisknoutZobrazeno: 21. 3. 2019 05:09

Další aplikace