NELA, Wurmová and Roman HYTYCH. Jak mladí dospělí zvládají úzkostné obtíže bez pomoci odborníka (Young adults coping with anxiety symptoms without professional help). Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2015, vol. 9, No 3, p. 186-197. ISSN 1802-3983.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak mladí dospělí zvládají úzkostné obtíže bez pomoci odborníka
Name in Czech Jak mladí dospělí zvládají úzkostné obtíže bez pomoci odborníka
Name (in English) Young adults coping with anxiety symptoms without professional help
Authors NELA, Wurmová (203 Czech Republic) and Roman HYTYCH (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Psychoterapie, Masarykova univerzita, 2015, 1802-3983.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/15:00081218
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) úzkostné poruchy; vynořující se dospělost; odmítnutí pomoci; potlačení emocí; zakotvená teorie
Keywords in English anxiety disorders; emerging adulthood; help-negation; suppression of emotions; grounded theory
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Roman Hytych, Ph.D., učo 8818. Changed: 23/11/2015 10:32.
Abstract
Článek se zabývá procesem prožívání a hledání řešení úzkostných obtíží u mladých dospělých, kteří nechtějí vyhledat odbornou pomoc. Byly provedeny polostrukturované rozhovory s osmi respondenty a analyzovány metodou zakotvené teorie. Ve vytvořeném modelu má centrální postavení snaha o potlačení symptomů, jejich utajení před okolím a vyhnutí se konfrontaci s úzkostí. Na pozadí celého procesu leží pocit bezmoci, která funguje jako spouštěč úzkostných obtíží, je součástí jejich prožívání a důsledkem nezdařených pokusů o jejich řešení. Popisujeme způsoby, jakými se respondenti snaží tuto bezmoc redukovat. Předložené výsledky lze dále využít při snaze o odstraňování bariér k vyhledání odborné péče, v psychoterapii i v dalším výzkumu.
Abstract (in English)
Presented study is focused on the process of experiencing and coping with anxiety symptoms in emerging adults not willing to seek professional help. Eight semi-structured interviews were conducted and analyzed using grounded theory. A model was created in which central position is occupied by respondents‘ efforts to suppress the symptoms, to hide them from others and to avoid confrontation with anxiety. The feeling of hopelessness underlies the process. It is present as an initiator of anxiety symptoms, as a part of the symptoms and as a result of unsuccessful attempts to eliminate them. Respondents‘ coping mechanisms of reducing hopelessness are described. The results are useful when eliminating the barriers preventing young adults from getting professional help, in psychotherapy and in future research.
Links
GAP407/11/0141, research and development projectName: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 25/9/2021 00:40