FELSINGER, Michal, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER and Robert HUDEČEK. Radikální fertilitu zachovávající operační výkony u gynekologických malignit - pětiletý soubor (Radical fertility preserving surgery of gynaecological malignancies - five-year-old file). Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, vol. 2015, No 5, p. 339-344. ISSN 1210-7832.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Radikální fertilitu zachovávající operační výkony u gynekologických malignit - pětiletý soubor
Name (in English) Radical fertility preserving surgery of gynaecological malignancies - five-year-old file
Authors FELSINGER, Michal (203 Czech Republic, guarantor), Luboš MINÁŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vít WEINBERGER (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Robert HUDEČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Česká gynekologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, 1210-7832.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 30214 Obstetrics and gynaecology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/15:00084996
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) radikální fertilitu zachovávající operační výkony; simplexní vaginální trachelektomie; adnexektomie;lymfadenektomie
Keywords in English radical fertility preserving surgery; simple vaginal trachelectomy; adnexectomy; lymphadenectomy
Tags EL OK
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Soňa Böhmová, učo 232884. Changed: 16/12/2015 16:55.
Abstract
Cíl studie: Ana1ýza radikálních fertilitu zachovávajících operačních výkonů, rozbor následné onkogynekologické léčby včetně reprodukčních výsledků' Typ studie: Prospektivní studie' Název a sídlo pracoviště: onkogyneko1ogické cent rum, Gynekologicko-porodnické klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Metodika: Zhodnoceni souboru l3 pacientek ve věku l5_36 et, které podstoupily radikální fertilitu zachovávající výkon pro zhoubný nádor gynekologických pánevních orgánů (cervix, ovarium), 9 pacientek s karcinomem ovaria' 4 s karcinomem děložního hrdla' Výsledky: U karcinomu ovaria se histologicky jednalo sedmkrát o epiteliární karcinom, ve dvou případech by ná|ez neepiteliárniho karcinomu' U karcinomu cervixu byl dvakrát histologický nález invazivního spinocelulárního karcinomu, jednou adenoskvamózního a jednou lymfoepitelioma like karcinomu' Nejčastější postoperační komplikací u karcinomu ovaria byl pětkrát nó ez ymfocysty, v jednom případě komplikován oboustrannou hydronefrózou, ve dvou případech s lymfedémem do nich končetin' Po výkonech na hrdle se dvakrát objev la stenóza cervikálního kanálu, V jednom případě byla provedena embolizace uterinních arterií pro silné pooperační krvácení. Po minimálně dvouletém follow up se nachází 12 pacientek v remisi. O graviditu se po operaci snažily čtyři pacientky, dvě s karcinomem ovaria, dvě s karcinomem děložního hrdla. V první skupině pacientek bylo dosaženo dvou těhotenství, jednoho abortu v I. trimestru, jednoho spontánního porodu záhlavím v termínu porodu. U dvou pacientek po operaci na hrdle bylo dosaženo čtyř těhotenství. Jedna pacientka rodila císařským řezem v termínu porodu pro nepostupující porod při jizvení děložního hrdla v souvislosti s trachelektomií. U druhé pacientky byla u všech porodů provedena časná cerclage pro inkompetenci děložního hrdla. Tato pacientka dvakrát spontánně porodila v 34.-37. týdnu gravidity a jednou potratila v 23. týdnu gravidity. Jedna pacientka byla diagnostikována gravidní, radikální řešení se zachováním fertility bylo provedeno po porodu. Závěr: Metody a postupy našeho onkogynekologického centra v problematice fertilitu zachovávající radikální operační léčby jsou v souladu s aktuálními doporučeními, které respektují onkologickou bezpečnost u pacientek s maligním onemocněním a současným přáním zachování fertility. Prezentovaný soubor je sice malý, nicméně výsledky prokazují jak z hlediska onkologické léčby, tak z pohledu následné snahy o graviditu oprávněnost tohoto léčebného postupu.
Abstract (in English)
Objective: Analysls of radlcal fertility preserving surgery, oncogynaecologtcal treatment tncluding the r pregnancy effort. Design: Prospective study. Setting: Department of Obstetrlcs and Gynaeco ogy, lVasaryk University and Faculty lospital Brno. Methods: The group of 13 patients in age fifteen to thirty-six, who underwent radical fert ity preservinq surgery of oncogyneco ogica iumors (cerv x, ovarium), 9 pat ents with ovarian cancer and 4 patients wlth car cinoma of cervix. Results: Hrstology showed seven times ovarial ep the al carcinoma, tw ce nonep thelial ovarial carcinoma, twice sp nocelular cervical carc noma, one adenosquamous and one lymfoeplthelloma I ke carctnoma. We reported lymphocele as the most often postoperat ve complication bV f ve patients w th ovarial carcinoma, lymphoedema of lower llmbs ln one case and one of them complicated by b Lateral hydronephrosis. After surgery procedures of cervica carcinoma, there was a stenos s of cervical canal w th postoperative correction. Ln one case there was provided vag na revision of cervix followed by embolisation of uterine arteries because of heavy bleed ng in early postoperative penod. After two years folLow up, there are l2 patienls in remission. There were four patients with fert ily plan. two with ovarlal carc noma, two with cerv cal carcinoma The flrst group describes two pregnancies - one m sscariage and one spontaneus abour in the date of delivery. There were 4 pregnancies Ln two patients w t cervica carcinoma. One patient has an lntrapartal cesarean sectton because of scarring of the cervlx after the operation. Next patients has two labours n due date, three labours a34-31t\ week of pregnancy and one misscar age ln 23 week of pregnancy. One pat - ent has ovarial cancer during pregnancy, so the radica fertLl ty preserving surgery was done after del very. Conclusion: Methods and procedures of surgery wlth fert lty preservrng goals n our oncogynecolog cal centre are in concordance with actual knowledge of medLcine and respect oncoLogica safety of patienls with mal gnancies, who current y w sh for fertil ty preservlng treatment, Presented group of patients is relatively small, but resuits of oncological treatment and fertl ty plan demonstrate rightfulness of this tretament.
PrintDisplayed: 5/4/2020 15:12