CS

Stručný přehled francouzské gramatiky v tabulkách

KRSKOVÁ, Naděžda. Stručný přehled francouzské gramatiky v tabulkách (Brief Survey of French Grammar in Tables). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 57 pp. ISBN 978-80-210-4805-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stručný přehled francouzské gramatiky v tabulkách
Name (in English) Brief Survey of French Grammar in Tables
Authors KRSKOVÁ, Naděžda.
Edition 1. dotisk 1. vyd. Brno, 57 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-4805-8
Keywords (in Czech) podstatná jména, přídavná jména, zájmena, slovesa, příslovce, spojky, citoslovce
Keywords in English noun, adjective, pronoun, adverb, conjunctions, prepositions, interjections
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 1/12/2015 10:38.
Abstract
Skriptum obsahuje přehled skloňování podstatných jmen, tvoření ženského rodu, množného čísla, přídavná jména - tvoření ženského rodu a množného čísla, slovesa - časování ve všech časech a způsobech, přehled tvoření příslovcí, předložky, spojky, citoslovce, základní pravidla konstrukce vět, věty podmínkové, slovosled, souslednost časová.
Abstract (in English)
The textbook deals with the formation of the feminine of nouns and adjectives, the declination of nouns and the conjugation of verbs in all tense forms. It also deals with word-formation processes involved in the coinage of adverbs, prepositions, interjections and conjunctions. The basic word order rules of the clause and sentence are discussed, including the use of conditionals and sequence of tenses.
PrintDisplayed: 20/4/2019 11:06

Other applications