ZBÍRAL, David. Geneze rukopisu "Knihy o dvou principech" a katarský výklad Bible v jeho doplňcích a margináliích. Religio: Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2015, roč. 23, č. 1, s. 25-56. ISSN 1210-3640.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Geneze rukopisu "Knihy o dvou principech" a katarský výklad Bible v jeho doplňcích a margináliích
Název anglicky Genesis of the Manuscript of the "Book of the Two Principles" and Cathar Biblical Exegesis in Its Additions and Marginalia
Autoři ZBÍRAL, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Religio: Revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro religionistiku, 2015, 1210-3640.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00081268
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Kniha o dvou principech; katarství; kataři; dualismus; rukopis; doplňky; marginálie; biblická exegeze; mudroslovná literatura; mudrosloví; apokalyptika
Klíčová slova anglicky Liber de duobus principiis; Catharism; Cathars; dualism; manuscript; additions; marginalia; biblical exegesis; sapiential literature; wisdom; apocalyptic; apocalypticism
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 3. 3. 2016 13:46.
Anotace
Tento článek nově zvažuje všechny doplňky a marginálie a některá čtenářská znaménka v katarském rukopise J II 44 Florentské ústřední národní knihovny (Firenze, Biblioteca nazionale centrale, Conventi soppressi, ms. J II 44, též známý pod signaturou I II 44), reviduje identifikaci písařských rukou a vyvozuje některé závěry ohledně geneze rukopisu. Doplňky a čtenářská znaménka, která dřívější badatelé (zejm. Antoine Dondaine, Arno Borst a Christine Thouzellierová) poněkud nedocenili a zčásti desinterpretovali, jsou ve skutečnosti důležitým svědectvím pozdějšího užívání rukopisu. Pozorné zvážení čtenářských znamének a doplňků ukazuje, že nepocházejí z inkvizičních kruhů, jak se o některých domnívali Borst a Thouzellierová, nýbrž ukazují povětšinou ke kontextu lombardského katarství v polovině 13. století. Doplňky vykazují přinejmenším dvě neočekávané linie v myšlení písařů/čtenářů kompilace, a sice linii mudroslovnou a apokalyptickou.
Anotace anglicky
This article reconsiders all the additions and marginalia and some of the reader marks in the Cathar manuscript J II 44 held by the National Central Library of Florence (Firenze, Biblioteca nazionale centrale, Conventi soppressi, ms. J II 44, also known under the shelf mark I II 44), revises the identification of scribal hands, and draws some conclusions concerning the genesis of the codex. The additions and reader marks, underestimated and partly misinterpreted in Antoine Dondaine's, Arno Borst's and Christine Thouzellier's classical presentations of the manuscript and in Dondaine's and Thouzellier's editions of the main works it contains, are in fact important evidence of further use of the manuscript. Careful reassessment of the reader marks and additions shows that they do not come from an inquisitorial environment as Borst and Thouzellier argued for some of them, but mostly point to the context of Lombard Catharism in the mid-thirteenth century. The additions exhibit at least two rather unexpected strands in the thought of the scribes/readers of the compilation, the first being moralistic and sapiential, the second, apocalyptic.
Návaznosti
GAP401/12/0657, projekt VaVNázev: Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
zbiral-geneze-rukopisu-knihy-o-dvou-principech.pdf   Verze souboru Zbíral, D. 1. 12. 2015

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., učo 52251
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 28. 10. 2020 04:31