KRÁSA, Jan. Jak moc je lidská řeč stará? (How old is human speech?). In Mezinárodní konference sociální procesy a osobnost 2015. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak moc je lidská řeč stará?
Name (in English) How old is human speech?
Authors KRÁSA, Jan.
Edition Mezinárodní konference sociální procesy a osobnost 2015, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) kognitivní procesy; verbální procesy; kognitivní moduly; evoluční psychologie; narativní plán jazyka; kompozitní nástroje; střední paleolit
Keywords in English cognitive processes; cognitive modules; evolutionary psychology; narrative level of language; composite tools; Middle Paleolithic
Changed by Changed by: Mgr. Jan Krása, Ph.D., učo 12516. Changed: 29. 3. 2016 12:14.
Abstract
V současných diskuzích o vzniku lidské řeči se stále více prosazuje evoluční psychologie. S ní vstupují do oblasti, kterou tradičně spravovala (spolu s vývojovou psychologií) kognitivní psychologie, argumenty etologické, sociobiologické, anatomické, genetické, ba i klimatologické a ekologické. Hledat dnes počátky řeči vyžaduje syntézu mnoha, na první pohled od sebe velmi odlišných, poznatků. Jedním z takových nepravděpodobných spojení je i vztah mezi vynálezem kompozitních nástrojů (např. oštěp s kamenným hrotem) a vznikem jednoho z plánů řeči - narativního plánu. Autor příspěvku představí doplněnou teorii S. H. Ambrose, která hledá vzájemné příčinné vazby mezi osvojením si jistých technologických postupů (tvorba kompozitních nástrojů) a vznikem nových kognitivních modulů, které se staly základem pro další rozvoj mj. sociálních vztahů našich předků. Současné možnosti datace pravěkých artefaktů díky této teorii patrně umožňují nepřímo datovat také procesy psychické, které jsou z podstaty archeologicky přímo nedochovatelné. Je možné vznik narativního plánu jazyka (narativního modulu) posunout na počátek středního paleolitu (před 300 000 lety) a vložit jej do úst H. heidelbergensis? Nebo lze nalézt alternativní výkladové modely, které se při výkladu vzniku kompozitních nástrojů bez účasti verbálních procesů obejdou?
Abstract (in English)
In current discussions about the origin of human language the evolutionary psychology is increasingly gaining its position. With it enter into discussion (traditionally managed by developmental and cognitive psychology) behavioral arguments, sociobiological, anatomical, genetic, and even climatological and ecological arguments. Search for the beginnings of speech requires synthesis of many, at first glance, very different kinds of information. One such improbable connection is the relationship between the invention of composite tools (eg. stone-tipped spear) and the emergence of one of the levels of the speech - the narrative level. The author presents modified theory of prof. S.H. Ambrose. Current possibilities of dating of prehistoric artifacts due to this theory seems to make possible indirectly to date also psychological processes that are inherently archaeologically directly unpreservable. Is it possible to move the emergence of narrative level of language (narrative module) to to the beginning of the Middle Palaeolithic (300,000 years ago) and paste it into a mouth of H. heidelbergensis? Or can we find alternative explanatory models?
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Jak_je_lidska_rec_stara_prez.pptx   File version Krása, J. 30. 12. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1321635/Jak_je_lidska_rec_stara_prez.pptx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1321635/Jak_je_lidska_rec_stara_prez.pptx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1321635/Jak_je_lidska_rec_stara_prez.pptx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1321635/Jak_je_lidska_rec_stara_prez.pptx?info
Uploaded/Created
Wed 30. 12. 2015 17:23, Mgr. Jan Krása, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Jan Krása, Ph.D., učo 12516
Attributes
 

Jak_je_lidska_rec_stara_prez.pptx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1321635/Jak_je_lidska_rec_stara_prez.pptx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1321635/Jak_je_lidska_rec_stara_prez.pptx
File type
pptx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)
Size
2,2 MB
Hash md5
f8340b263c8cd685cd8b87d80db6b591
Uploaded/Created
Wed 30. 12. 2015 17:23

Jak_je_lidska_rec_stara_prez.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1321635/Jak_je_lidska_rec_stara_prez.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1321635/Jak_je_lidska_rec_stara_prez.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
4,8 KB
Hash md5
e5c7b5c48ee6e1b089e972d71c71e15d
Uploaded/Created
Wed 30. 12. 2015 17:24

Jak_je_lidska_rec_stara_prez.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1321635/Jak_je_lidska_rec_stara_prez.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1321635/Jak_je_lidska_rec_stara_prez.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,6 MB
Hash md5
c6dd8a27ba7c83b9ff51952209d3db90
Uploaded/Created
Wed 30. 12. 2015 17:25
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 21. 5. 2022 21:16