DÍTĚ, Petr, Lenka PŘINOSILOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Tomáš KUPKA, Hana NECHUTOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Bohdana BŘEGOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Arnošt MARTÍNEK and Miroslav SOUČEK. Role metabolického syndromu v gastroenterologii (The role of metabolic syndrome in gastroenterology). Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, vol. 61, No 9, p. 792-798. ISSN 0042-773X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Role metabolického syndromu v gastroenterologii
Name (in English) The role of metabolic syndrome in gastroenterology
Authors DÍTĚ, Petr (203 Czech Republic), Lenka PŘINOSILOVÁ (203 Czech Republic), Lenka DOVRTĚLOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš KUPKA (203 Czech Republic), Hana NECHUTOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Bohuslav KIANIČKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Bohdana BŘEGOVÁ (203 Czech Republic), Lumír KUNOVSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Arnošt MARTÍNEK (203 Czech Republic) and Miroslav SOUČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, 0042-773X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30202 Endocrinology and metabolism
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/15:00085304
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English gastrointestinal cancers; idiopathic intestinal inflammation; obesity; pancreatopathy; reflux disease; steatohepatitis metabolic syndrome
Tags EL OK, podil
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 18. 12. 2015 07:12.
Abstract
Cíl: Metabolický syndrom a jeho komponenty se významně podílejí na vzniku nemocí nejen kardiovaskulárních, ale i zažívacího traktu a pankreatobiliárního systému. Cílem naší studie je podat komplexní přehled o chorobách, u nichž je metabolický syndrom indukujícím rizikovým faktorem, respektive u nichž ovlivňuje průběh onemocnění. Výsledky: Metabolický syndrom je významným rizikovým faktorem indukce gastroezofageálního refluxu a jeho komplikace, kterou je Barrettův jícen. Metabolický syndrom byl popsán jako choroba s těsným vztahem k idiopatickým střevním zánětům, onemocnění biliárního stromu a pankreatu. Akutní pankreatitida, jak její vznik u obézních osob, tak tíže jejího průběhu, jsou v těsné korelaci s metabolickým syndromem, podobně průběh chronické, především alkoholické pankreatitidy. Výzvou je studium nealkoholické steatopankreatitidy, především z pohledu funkce pankreatických B-buněk u obézních osob. Nealkoholická steatóza jater a její formy mohou vést až ke vzniku stadia jaterní cirhózy a jsou rizikem jaterního karcinomu. Metabolický syndrom byl popsán i jako rizikový faktor u populační studie karcinomu tlustého střeva. Souhrn: Metabolický syndrom a jeho komponenty jsou významným rizikovým faktorem v indukci řady benigních i maligních chorob gastrointestinálních a pankreatobiliárních. Systémový přístup k ovlivnění metabolického syndromu a jeho komponent je tak jedním z významných přístupů ovlivnění vzniku a průběhu nejen kardiovaskulárních onemocnění.
Abstract (in English)
Goal: Metabolic syndrome and its components play an important part in the development of not only cardiovascular conditions, but also digestive and pancreaticobiliary system diseases. The aim of our study is to present a comprehensive overview of the diseases where metabolic syndrome is an inducing risk factor, or where it affects the course of the disease. Results: Metabolic syndrome is a significant risk factor of induction of gastroesophageal reflux and its complication, which is Barrett‘s esophagus. Metabolic syndrome was described as the disease closely linked to idiopathic intestinal inflammations, diseases of the biliary tree and pancreas. Acute pancreatitis, both its development in obese individuals and the burden of its course, are in close correlation with metabolic syndrome, similarly as the course of chronic, mainly alcoholic pancreatitis. Study of non-alcoholic steatopancreatitis presents a challenge, most importantly with regard to the function of pancreatic B cells in obese individuals. Non-alcoholic hepatic steatosis and its forms may as much as lead to the stage of cirrhosis of the liver and they pose a risk of hepatocellular carcinoma. Metabolic syndrome was also described in a population study as a risk factor for carcinoma of the colon. Summary: Metabolic syndrome and its components present an important risk factor in relation to inducing some benign as well as malignant gastrointestinal and pancreaticobiliary diseases. A systemic approach to influencing the metabolic syndrome and its components is therefore one of the important approaches to influencing the development and course of not only cardiovascular conditions.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 03:03