Informační systém MU
ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ and Gabriela ŠIMKOVÁ. Informační vzdělávání pro učitele (Information Education for Teachers). 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 133 pp. ISBN 978-80-88123-07-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Informační vzdělávání pro učitele
Name (in English) Information Education for Teachers
Authors ČERNÝ, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Dagmar CHYTKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavlína MAZÁČOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Gabriela ŠIMKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 133 pp. 2015.
Publisher Flow
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00085327
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-88123-07-1
Keywords (in Czech) informační vzdělávání; pedagogika; didaktika; práce s informacemi; informační chování
Keywords in English information education; pedagogy; didactics; work with information; information behavior
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., učo 6795. Changed: 6/4/2016 13:16.
Abstract
Kniha se systematicky věnuje tématice, která je v čem prostředí prozatím systematicky reflektovaná jen velice omezeně, totiž informační gramotnosti pedagogů. Je rozdělena do dvou částí. První část nabízí určité systematické pojetí problematiky informační gramotnosti a především východiska modelu informační gramotnosti, který představuje pramen a vrchol veškerého intelektuálního počínání v této oblasti. Autoři publikace zde presentují a systematicky analyzují Přechodový model informační gramotnosti a snaží se o jeho zakotvení v širších souvislostech jak pedagogických, tak také filosofických či sociologických. Model je složen ze sedmi oblastí – definování problému, informační vyhledávání, analýza informací, organisace informací, komunikace, tvorba znalostí a dokumentů. K nim je přiřazena vrstva informačního sebeřízení. Ta zahrnuje témata bezpečnosti, etiky či informační hygieny, tedy to, co bychom mohli označit za osobní informační management. Specifikum modelu spočívá nejen v přítomnosti informačního sebeřízení, ale také v pečlivé analýze všech možných přechodů. Oproti ostatním modelům tak nenabízí jen cyklický nebo naopak fragmentární pojetí práce s informacemi, ale usiluje o zdravý kompromisně pojatý model vycházející z pečlivé analýzy informačního chování. Druhá část pak ukazuje možnou implementaci jednotlivých témat do prostředí rozvoje informační gramotnosti pedagogů.Publikace tak kombinuje praktický a teoretický přístup ke vzdělávání pedagogů v oblasti informační gramotnosti a snaží se vytvořit určitý etalon toho, co by mělo být v minimální kompetenční výbavě pedagoga ve 21. století. Kniha je tak prvním pokusem o určitou kodifikaci problematiky a představuje základní odrazový můstek pro vzdělávání pedagogů v této oblasti.
Abstract (in English)
The core theme – information literacy and information education realized by and dedicated to teachers - is systematically and deeply described in this book. Teachers´ information literacy can be considered as new phenomena, occasionally occurring in the Czech education environment. The book is divided into two both independent and connected parts. The first part focuses on systematic approach to information literacy and especially describes the Model of information literacy, which represents the source and the roots of all intellectual proceedings in this part of the book. Authors of the book systematically analyze and present the Transition Model of Information Literacy and strive for its inclusion in the broader context of pedagogical as well as philosophical or sociological consequences. The model consists of seven parts - problem definition, information retrieval, information analysis, organization of information, communication, creation of knowledge and documents. They are assigned a layer of self-directed information education. It covers the topics of security, ethics and information hygiene - terms we might describe as personal information management. The specificity of the model lies not only in the existence of self-directed information education, but also in a careful analysis of all possible transitions. Compared to other models, the our one offer not only a cyclic or vice versa fragmentary approach to work with information, but strives for a model based on a careful analysis of information behavior. The second part shows the possible implementation of described themes into the field of enhancing of information literate teachers. The book is the first attempt to codify teachers´ information literacy and is an essential springboard for training teachers in this area.
Links
CZ.1.07/1.3.00/51.0035, internal MU codeName: INTERES - Informační technologie realizované spoluprací
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Operational Programme Education for Competitiveness, 1.3 Further education of employees of schools and educational institutes
Displayed: 24/2/2020 04:33