KYLOUŠEK, Petr. Slovesný čas a fokalizace. K otázce narativní vzdálenosti ve francouzské literatuře (Grammatical tense and focalization. Towards the problem of narrative distance in French literature). Bohemica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 7, No 1, p. 30-52. ISSN 1803-876X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Slovesný čas a fokalizace. K otázce narativní vzdálenosti ve francouzské literatuře
Name (in English) Grammatical tense and focalization. Towards the problem of narrative distance in French literature
Authors KYLOUŠEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bohemica Olomucensia, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 1803-876X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00085335
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) vypravěčská perspektiva; fokalizace; narrativní vzdálenost; narativní instance; slovesný systém
Keywords in English narrator's perspective; focalization; narrative distance; narrating instance; verbal system
Tags kontrola_RIV, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 21/3/2016 08:45.
Abstract
Článek se zaměřuje na jeden z aspektů narativní perspektivy, přesněji řečeno na fokalizaci. V jejím rámci lze uvažovat o jevu, který je možné označit jako narativní vzdálenost.Nejedná se ani tak o problematiku záběru, jako spíše o fenomenologickou intenci, která se prostřednictvím fokalizace promítá do vztahu mezi vyprávějícím a vyprávěným, tedy mezi vypravěčskou instancí, implikující případně čtenáře, a vyprávěným světem, jehož součástí mohou být postavy. Tato konfigurace je dynamická a v toku textu proměnlivá. Postihnout ji znamená upřesnit a jemněji rozlišit významotvornost narativních postupů. Tyto úvahy navazují na práce francouzských teoretiků a vycházejí z rozborů francouzských literárních děl. Je to dáno mimo jiné specifičností francouzského slovesného systému, kde se jevy, o kterých se jedná, lépe prokazují než v češtině. Proto bude i o francouzštině a francouzských literárních textech řeč především. Přesto se domnívám, že učiněné závěry jsou obecné povahy a platí i pro českou literaturu, byť disponuje odlišným jazykovým kódem a využívá částečně jiné postupy a prostředky.
Abstract (in English)
The article focuses on one of the aspects of narrator's perspective, or to be more specific, the focalization, for which we propose the term narrative distance. It is not the question of perspective but rather the question of phenomenological intention that is by means of focalization shown in the relation between the narrator and the narrated, or between the narrating instance that implies possible readers and the narrated world the parts of which the characters may be. This configuration is dynamic and variable when reading the text. To grasp it means to specify and better distinguish the setting of meaning in narrative strategies. Our ideas follow the articles by French theorists and are based on the analyses of French works of fiction. It is so, among other reasons, because the French verbal system better shows the language features that are discussed here than the Czech one. Therefore, the French as well as the French literary texts are mentioned in the first place. However, we believe that the outcomes of this article are general and may be applied to Czech literature too no matter how different its language code, and operations and means are.
Links
MUNI/A/1106/2014, interní kód MUName: Doktorské studium v oborech románské jazyky a románské literatury (Acronym: Romanistika DS)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 30/6/2022 10:16