LEUGNEROVÁ, Marcela, Martin VACULÍK and Jakub PROCHÁZKA. Vliv sociální efektivity na výkon u výběrového řízení (The influence of social effectiveness on performance during selection). In Milan Rymeš, Ilona Gillernová. Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. 1. vydání. Praha: Matfyzpress, 2015. p. 184-191. ISBN 978-80-7378-309-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv sociální efektivity na výkon u výběrového řízení
Name in Czech Vliv sociální efektivity na výkon u výběrového řízení
Name (in English) The influence of social effectiveness on performance during selection
Authors LEUGNEROVÁ, Marcela (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin VACULÍK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jakub PROCHÁZKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Praha, Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života, p. 184-191, 8 pp. 2015.
Publisher Matfyzpress
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/15:00089219
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7378-309-9
UT WoS 000380562700018
Keywords (in Czech) sociální efektivita;schopnost identifikovat požadavky situace;self-monitoring;assessment centrum;self-afficacy;Big Five
Keywords in English social effectiveness;ability to identify criteria;self-monitoring;assessment centre;self-efficacy;Big Five
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D., učo 18373. Changed: 3/4/2017 22:59.
Abstract
Příspěvek popisuje výzkumný projekt věnovaný vlivu sociální efektivity na výkon účastníků výběrových řízení. Jeho cílem je ověření předpokladu, že při hodnocení ve výběrovém řízení hrají roli nejen předpoklady uchazečů, ale i jejich schopnost odhadnout požadavky situace a přizpůsobit jim své chování (sociální efektivita). Zajímá nás, za jakých okolností sociální efektivita ovlivňuje výkon. Zaměříme se proto na vztah self-monitoringu (SM) a schopnosti identifikovat požaavky situace (SIPS) k výkonu ve výběrovém řízení a na proměnné moderující tyto vztahy (např. GMA, self-efficacy). Prozkoumání vlivu sociální efektivity na výkon může posílit konstruktovou validitu metod používaných k výběru lidí. Dále předpokládáme, že sociální efektivita ovlivňuje, jak a zda se ve výběrovém řízení projeví osobnostní předpoklady účastníků. Očekáváme, že vztah mezi osobnostními rysy uchazečů a jejich výkonem ve výběrovém řízení je moderování úrovní SM a SIPS. Bližší prozkoumání moderačení vlivu sociální efektivity může přispět k pochopení vztahyu mezi osobností (prediktorem) a chováním (výkonem u výběru). naše předpoklady budeme ověřovat na vzorku nejméně 250 účastníků reálných výběrových řízení realizovaných metodou assessment centra.
Abstract (in English)
The conference paper deals with a research project focused on the influence of social effec- tiveness on performance during selection. The aim of the research is to verify an assumption that assessment of applicants’ performance is influenced not only by their personal qualities but also by applicants’ ability to discern requirements of the situation and ability to adjust self-presentation according to them (social effectiveness). It is of interest for us under which circumstances social effectiveness influences the performance. Therefore, we focus on the relationship of self-monitoring (SM) and ability to identify criteria (ATIC) to the selection performance and to variables which moderate these relationships (e. g. self-efficacy, GMA). The research of the influence of social effectiveness on performance may reinforce construct validity of some selection methods. We further assume that social effectiveness influences whether and how applicants display their qualities during selection. We anticipate that rela- tionship between personality traits of applicants and their performance during selection will be moderated by SM and SIPS. More knowledge about moderating effect of social effective- ness can contribute to understanding the relationship between personality (predictor) and behaviour (selection performance). Our assumptions will be verified in the sample of at least 250 applicants in real assessment centres.
Links
MUNI/A/1088/2014, interní kód MUName: Pracovní postoje a pracovní výkon (Acronym: Pracovní postoje a pracovní výkon)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 2/10/2022 14:35