ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Soňa KINCOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Validace české verze komplexního protokolu kvantitativního testování senzitivity. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 4, s. 442-452. ISSN 1210-7859.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Validace české verze komplexního protokolu kvantitativního testování senzitivity
Název anglicky Validation of the Czech Version of the Quantitative Sensory Testing Protocol
Autoři ŠROTOVÁ, Iva (203 Česká republika, domácí), Eva VLČKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí), Jana STRAKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Soňa KINCOVÁ (203 Česká republika, domácí), Blanka ADAMOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, domácí), Jiří JARKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí) a Josef BEDNAŘÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, 1210-7859.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.209
Kód RIV RIV/00216224:14110/15:00085365
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000359037900009
Klíčová slova česky neurologické vyšetření; senzitivní práh; algický práh; kvantitativní testování; neuropatická bolest; diabetická neuropatie; roztroušená skleróza
Klíčová slova anglicky neurological examination; sensory threshold; pain threshold; quantitative evaluation; neuropathic pain; diabetic neuropathy; multiple sclerosis
Štítky EL OK, podil
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 28. 12. 2015 17:12.
Anotace
Úvod: Komplexní protokol kvantitativního testování senzitivity (QST), zahrnující hodnocení široké škály modalit termické, algické, taktilní a vibrační cítivosti, je často využívaným nástrojem pro kvantifikaci senzitivity a hodnocení tzv. senzitivního profilu, zejména u pacientů s neuropatickou bolestí. Protokol obsahuje složité slovní instrukce, které je pro dosažení standardizovaného výstupu nutné přesně následovat, což implikuje nutnost validace jeho jazykových mutací. Soubor a metodika: Pomocí české verze standardizovaných slovních instrukcí ke komplexnímu QST protokolu bylo vyšetřeno 75 zdravých dobrovolníků, 68 pacientů s periferní neuropatickou bolestí při diabetické neuropatii a 59 jedinců s centrální neuropatickou bolestí při roztroušené skleróze, a to vždy na HKK i DKK. Pro hodnocení spolehlivosti bylo u 26 jedinců testování provedeno opakovaně (4x) s přibližně 30denními rozestupy mezi jednotlivými vyšetřeními. Výsledky: Vyšetření pomocí české verze komplexního QST protokolu bylo pro pa cienty nenáročné či málo náročné. V souboru zdravých dobrovolníků spadalo 94 % zjištěných hodnot jednotlivých senzitivních parametrů na HKK a 95 % na DKK do rozsahu fyziologických nálezů podle publikovaných normativních dat. Alespoň jedna abnormita z hodnocených senzitivních modalit byla zachycena u 90 % pa cientů s neuropatickou bolestí. Shluková analýza umožnila identifikaci dvou symptomových profilů, z nichž jeden většinově odpovídal bolestivé diabetické neuropatii a druhý centrální bolesti při roztroušené skleróze. Reliabilita jednotlivých modalit hodnocená pomocí Cronbachova alfa se pohybovala v rozmezí 0,593–0,926. Závěr: Česká jazyková verze komplexního QST protokolu prokázala velmi dobrou praktickou použitelnost pro hodnocení širokého spektra senzitivních abnormit a nízkou subjektivní náročnost vyšetření. Jedná se o spolehlivý test s vysokou vnitřní konzistencí a dobrou opakovatelností všech hodnocených parametrů.
Anotace anglicky
Background: Quantitative sensory testing (QST) following the protocol of the German Research Network on Neuropathic Pain (DFNS) is frequently used for the evaluation of sensory profiles in neuropathic pain patients. It covers a broad spectrum of sensory modalities using both nociceptive and non-nociceptive thermal and mechanical stimuli. The protocol requires the use of standardized instructions and thus necessitates validation of each language version. Material and methods:The standardized instructions for DFNS-QST protocol were translated using the forward-backward translation method and validated in a group of patients suffering from neuropathic pain of peripheral (n = 68) or central origin (n = 59) due to painful diabetic polyneuropathy or multiple sclerosis, and in a group of healthy volunteers (n = 75). The testing was repeated four times (with one-month interval between examinations) in 26 individuals to determine test-retest reliability. Results: In a group of healthy volunteers, 95% of values across all the parameters were within the physiological range based on published normal data. At least one sensory abnormity was found in 90% of neuropathic pain patients. Cluster analysis identified two distinctive pain profiles, the first mostly consisted of patients with painful diabetic neuropathy and the second of patients with pain in multiple sclerosis. Repeated administration confirmed an acceptable test-retest reliability (Cronbach's alpha of 0.59-0.93 for the different sensory modalities). Conclusion:The Czech version of DFNS-QST protocol instructions displayed a good practical applicability in evaluating sensory abnormities in neuropathic pain patients, acceptable reliability and high internal consistency of the findings. The protocol provides results comparable to the original language version and can be recommended as an easy-to-apply and suitable testing method.
Návaznosti
MUNI/A/0935/2013, interní kód MUNázev: Diagnostika a patofyziologie neuropatické bolesti
Investor: Masarykova univerzita, Diagnostika a patofyziologie neuropatické bolesti, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
NT13523, projekt VaVNázev: Specifické charakteristiky neuropatické bolesti centrálního a periferního typu
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 05:50