JANOVEC, Michal a Lukáš ZRŮST. Dohled ČNB nad subjekty finančního trhu. In KYSELOVSKÁ, T. KADLUBIEC, V., PROVAZNÍK, T., SPRINGINSFELDOVÁ, N., VIRDZEKOVÁ, A. COFOLA 2015 (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 1029-1041, 1081 s. ISBN 978-80-210-7976-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dohled ČNB nad subjekty finančního trhu
Název česky Dohled ČNB nad subjekty finančního trhu
Název anglicky Czech National Bank supervision over the subjets of the financial market
Autoři JANOVEC, Michal a Lukáš ZRŮST.
Vydání 1. vyd. Brno, COFOLA 2015 (sborník z konference), od s. 1029-1041, 1081 s. 2015.
Nakladatel Masaryk University, Faculty of Law
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Sborník z konference COFOLA 2015
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7976-2
Klíčová slova česky Finanční instituce; finanční trh; insolvence; likvidace; Česká národní banka
Klíčová slova anglicky Financial institutions; financial market; insolvency; liquidation; Czech Nation Bank
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 11. 3. 2016 16:34.
Anotace
Tento příspěvek se zaměřuje na subjekty – instituce finančního trhu zejména z pohledu jejich zrušení a zániku. Instituce finančního trhu, jsou subjekty specifické, ať už co do jejich vzniku (licence, povolení k činnosti, které uděluje ČNB v rámci správního řízení), tak také do jejich zániku. Pří úpadku těchto institucí nelze použít obecných ustanovení insolvenční zákon dokud jsou nositeli povolení či licence od ČNB a z tohoto důvodu činnost těchto institucí končí vstupem do likvidace anebo v rámci insolvenčního řízení avšak až po zániku licence/povolení k činnosti a to ve speciálním režimu. Ve všech stádiích fungování, likvidace i úpadku hraje velmi výraznou a specifickou roli právě ČNB jakožto orgán veřejné moci. Cílem příspěvku je zejména poukázat na zvláštní postavení finančních institucí mimo jiné i s odpovědí na otázku naložit s režimem likvidace v případě, že je současně podán insolvenční návrh, neboť taková situace je možná a jedná se o jistou kolizi obou institutů ukončení činnosti institucí finančních trhů. Dále se také příspěvek bude zabývat otázkami daňovými v rámci tohoto procesu.
Anotace anglicky
This article focuses on the entities - institutions of the financial market, especially in terms of their cancellation and termination. Financial market institutions are specific entities, whether in terms of their origin (licenses, permissions, which grants Czech National Bank - CNB in administrative proceedings), as well as to their extinction. The bankruptcy of these institutions cannot use the general provisions of the Insolvency Act long as they are holder of the permit or license from the CNB and for this reason, the activities of these institutions end up entering into liquidation or the insolvency proceedings but after termination of license / authorization in a special mode. At all stages of operation, liquidation and bankruptcy plays a very distinct and specific role just the CNB, as a public authority. The aim of this paper is mainly to highlight the special status of financial institutions, among other things, is the answer to the question to deal with the liquidation mode if it is simultaneously submitted an insolvency petition because such a situation is possible and it is a certain collision of both institutes termination of institutions of the financial market. Furthermore, this article shall deal with issues of taxation in this termination process.
Návaznosti
MUNI/A/1324/2014, interní kód MUNázev: Determinace daňového práva (Akronym: DeDaP)
Investor: Masarykova univerzita, Determinace daňového práva, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 08:14