JANOVEC, Michal and Lukáš ZRŮST. Dohled ČNB nad subjekty finančního trhu (Czech National Bank supervision over the subjets of the financial market). In KYSELOVSKÁ, T. KADLUBIEC, V., PROVAZNÍK, T., SPRINGINSFELDOVÁ, N., VIRDZEKOVÁ, A. COFOLA 2015 (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. p. 1029-1041, 1081 pp. ISBN 978-80-210-7976-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dohled ČNB nad subjekty finančního trhu
Name in Czech Dohled ČNB nad subjekty finančního trhu
Name (in English) Czech National Bank supervision over the subjets of the financial market
Authors JANOVEC, Michal and Lukáš ZRŮST.
Edition 1. vyd. Brno, COFOLA 2015 (sborník z konference), p. 1029-1041, 1081 pp. 2015.
Publisher Masaryk University, Faculty of Law
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Sborník z konference COFOLA 2015
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7976-2
Keywords (in Czech) Finanční instituce; finanční trh; insolvence; likvidace; Česká národní banka
Keywords in English Financial institutions; financial market; insolvency; liquidation; Czech Nation Bank
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11. 3. 2016 16:34.
Abstract
Tento příspěvek se zaměřuje na subjekty – instituce finančního trhu zejména z pohledu jejich zrušení a zániku. Instituce finančního trhu, jsou subjekty specifické, ať už co do jejich vzniku (licence, povolení k činnosti, které uděluje ČNB v rámci správního řízení), tak také do jejich zániku. Pří úpadku těchto institucí nelze použít obecných ustanovení insolvenční zákon dokud jsou nositeli povolení či licence od ČNB a z tohoto důvodu činnost těchto institucí končí vstupem do likvidace anebo v rámci insolvenčního řízení avšak až po zániku licence/povolení k činnosti a to ve speciálním režimu. Ve všech stádiích fungování, likvidace i úpadku hraje velmi výraznou a specifickou roli právě ČNB jakožto orgán veřejné moci. Cílem příspěvku je zejména poukázat na zvláštní postavení finančních institucí mimo jiné i s odpovědí na otázku naložit s režimem likvidace v případě, že je současně podán insolvenční návrh, neboť taková situace je možná a jedná se o jistou kolizi obou institutů ukončení činnosti institucí finančních trhů. Dále se také příspěvek bude zabývat otázkami daňovými v rámci tohoto procesu.
Abstract (in English)
This article focuses on the entities - institutions of the financial market, especially in terms of their cancellation and termination. Financial market institutions are specific entities, whether in terms of their origin (licenses, permissions, which grants Czech National Bank - CNB in administrative proceedings), as well as to their extinction. The bankruptcy of these institutions cannot use the general provisions of the Insolvency Act long as they are holder of the permit or license from the CNB and for this reason, the activities of these institutions end up entering into liquidation or the insolvency proceedings but after termination of license / authorization in a special mode. At all stages of operation, liquidation and bankruptcy plays a very distinct and specific role just the CNB, as a public authority. The aim of this paper is mainly to highlight the special status of financial institutions, among other things, is the answer to the question to deal with the liquidation mode if it is simultaneously submitted an insolvency petition because such a situation is possible and it is a certain collision of both institutes termination of institutions of the financial market. Furthermore, this article shall deal with issues of taxation in this termination process.
Links
MUNI/A/1324/2014, interní kód MUName: Determinace daňového práva (Acronym: DeDaP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 21:52