SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Eva HOLOUBKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Luboš MINÁŘ a Ladislav DUŠEK. Vztah socioekonomických determinant, sociální opory a průběhu onkologické léčby u českých starších žen s karcinomem prsu: pilotní studie. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, 2015, roč. 19, č. 3, s. 172-181. ISSN 1211-6645.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vztah socioekonomických determinant, sociální opory a průběhu onkologické léčby u českých starších žen s karcinomem prsu: pilotní studie
Název anglicky Relationship between socioeconomic determinants, social support and oncological treatment in elderly Czech women with breast cancer: pilot study
Autoři SKŘIVANOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí), Dagmar BRANČÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Tomáš SVĚRÁK (203 Česká republika, domácí), Ľubomíra ANDERKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Nela ELFMARKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Marcela BENDOVÁ (203 Česká republika), Hana PETERKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Eva HOLOUBKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří JARKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí), Klára BENEŠOVÁ (203 Česká republika, domácí), Markéta PROTIVÁNKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Luboš MINÁŘ (203 Česká republika, domácí) a Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Praktická gynekologie, Brno, Facta Medica, 2015, 1211-6645.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/15:00081360
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky karcinom prsu; onkologická léčba; sociální opora; socioekonomický status
Klíčová slova anglicky breast cancer; oncological treatment; social support; socioeconomic status
Štítky EL OK, podil
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 28. 12. 2015 14:43.
Anotace
Cílem studie bylo prozkoumat vztah mezi sociální oporou, socioekonomickými determinantami a průběhem onkologické léčby. Byl sledován výskyt komplikací souvisejících s toxicitou protinádorové terapie, výskyt viróz během 6 měsíců po operaci a pooperační komplikace. Ve studii participovalo 139 pacientek s karcinomem prsu (medián věku 65 let), sociální opora (SO) a socioekonomický status (SES) byly hodnoceny na základě strukturovaného interview. SES byl odhadován na základě kategorií ekonomického příjmu a dosaženého vzdělání. Ze zdravotnické dokumentace byly do analýz zařazeny údaje o výskytu obecně léčebných komplikací, komplikací po operaci a o výskytu infekčních onemocnění typu viróz do 6 měsíců po operaci. Statistická významnost rozdílů v kategoriálních proměnných mezi testovanými skupinami byla hodnocena Fisherovým přesným testem. Statisticky významné rozdíly mezi skupinami s a bez SO byly zjištěny u celého souboru pacientek v méně častém výskytu viróz u pacientek se SO (bez viróz 70,3 % vs 48,3 % bez SO). U pacientek se SO ve věku do 60 let byl zjištěn nižší výskyt pooperačních komplikací (56,7 % vs 0 %) i obecně nižší počet komplikací v souvislosti s onkologickou léčbou (více než 4 komplikace se projevily u 47,1 % se SO vs 100 % bez SO). U pacientek se SO ve stadiu nemoci II–III byl zjištěn nižší výskyt viróz (bez viróz 63,2 % vs 28,6 %) a nižší četnost komplikací (více než 4 komplikace 35,5 % vs 73,3 %). Statisticky významný vztah (P = 0,015) byl zjištěn mezi vzděláním a počtem komplikací u pacientek se stadiem II–III, u pacientek se základním a učňovským vzděláním byl vyšší podíl více než 4 komplikací (55,9 %) oproti skupině se středním a vyšším vzděláním (32,6 %). Zvýšený trend byl nalezen pro vztah mezi SES a výskytem komplikací souvisejících s onkologickou léčbou (P = 0,06) ve skupině pacientek s karcinomem prsu ve stadiu II–III.Zjistili jsme indicie pro vztah sociální opory a průběh onkologické léčby pro starší pacientky napříč klinickými stadii a pro vztah SES a výskyt léčebných komplikací pro starší ženy ve stadiu II–III. Sociální opora je velmi důležitý faktor pro zdraví pacientek, významnou pozitivní roli hraje také vyšší socioekonomický status a vzdělání.
Anotace anglicky
The objective of the study was to investigate the relationship between social support, socioeconomic determinants and oncological treatment progress in patients with complications due to the toxicity of antitumor therapy, viral diseases during 6 months following surgery, as well as postoperative complications. The study sample consisted of 139 female patients with breast cancer (age median: 65 years), and social support (SS) and socioeconomic status (SES) were evaluated based on a structured interview. SES was estimated based on income and education classification. The analyses performed included information from patients’ documentation, including data on the occurrence of general therapy complications, postoperative complications, and the occurrence of infectious viral diseases within the first 6 months following surgery. The level of statistical significance of the differences within category-specific variables between the analysed groups was evaluated with Fisher’s exact test. The differences in statistical significance between groups with and without SS were found within the entire group of patients, while viral diseases occurred less in patients with SS (no viral diseases 70.3% vs 48.3% without SS). Patients with SS and below 60 years of age experienced a lower occurrence of postoperative complications (56.7% vs 0%), as well as generally lower numbers of complications resulting from oncological treatment (more than 4 complications occurred in 47.1% of patients with SS vs 100% of patients without SS). Patients with SS in the Stage II–III experienced a lower occurrence of viral diseases (63.2% no virosis vs 28.6%) and a lower occurrence of complications (35.5% more than four complications vs 73.3%). A statistically significant relationship (P = 0.015) was determined between the education of patients and the number of complications in patients in Stage II–III: more than four complications occurred in patients with basic and vocational education (55.9%), compared to patients with secondary and higher education (32.6%). An increasing trend was determined for the relationship between SES and the occurrence of complications due to oncological treatment (P = 0.06) within the group of patients with Stage II–III breast cancer. We have found evidence supporting the idea of a relationship between social support and oncological treatment for older patients across clinical stages and for the relationship between SES and the occurrence of complications for older women in Stage II–III. Social support is a factor which is of great importance for patient health, while higher socioeconomic status and education play a significant role, too.
Návaznosti
GAP407/12/0607, projekt VaVNázev: Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby
Investor: Grantová agentura ČR, Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2022 07:11