VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením (Facilitators and barriers of school and social inclusion of people with visual impairment). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 pp. ISBN 978-80-210-8022-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením
Name in Czech Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením
Name (in English) Facilitators and barriers of school and social inclusion of people with visual impairment
Authors VRUBEL, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 186 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00085422
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-8022-5
Keywords (in Czech) Zrakové postižení; facilitátor; bariéra; determinanta; vzdělávání; rehabilitace; low vision; školní a sociální inkluze; rovnoprávnost; postoje; vedoucí pracovníci základních a středních škol
Keywords in English Visual impairment; facilitator; barrier; determinant; education; rehabilitation; low vision; school inclusion; social inclusion; education; equality; attitudes; executives of elementary and secondary schools
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Klára Dobrovolná, DiS., učo 84416. Changed: 17/3/2016 20:41.
Abstract
Hlavním tématem publikace Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením je analýza facilitátorů měkkých a tvrdých bariér školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. V publikaci tyto facilitátory analyzujeme, diskutujeme jejich význam a vliv na kvalitu života osob se zrakovým postižením a komparujeme tato zjištění se zahraničními trendy. Téma prezentujeme v kontextu teoretických paradigmat oboru Speciální pedagogika, spolupracujících oborů a funkčního přístupu k postižení dle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví. Publikace přináší analýzu postojů vedoucích pracovníků základních a středních škol k determinantám školní a sociální inkluze. Publikace prezentuje index inkluze žáků a studentů se zrakovým postižením a na jeho základě identifikuje, které bariéry jsou z hlediska postoje vedoucích pracovníků základních a středních škol významné. Popsané kvantitativní výzkumné šetření ukazuje, že postoje vedoucích pracovníků k možnosti inkluzivního vzdělávání osob se zrakovým postižením jsou ovlivněny předpokladem, že typ zrakového postižení ovlivňuje úspěšnou inkluzi.
Abstract (in English)
The main goal of this book is to analyse the inclusion determiners of people with visual impairment. The study is based on the concept of special pedagogy paradigms and functional approach to impairments derived from the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). The aim of this book is to analyse determiners of school inclusion from the common primary and secondary schools management point of view. The leading Works are in the focus due to theirs key role in successful inklusive education. The theoretical part of this book is covered in four chapters. The empirical part of this book deals with the important determiners of school inclusion, including the attitude of primary and secondary school management to the factors effecting the process of inclusin of pupils and students with visual impairment and the extent of readiness of the leading workers at schools to initiate the inclusion of visually impaired pupils and students. To be able to evaluate the attitudes, we formed an index of visually impaired pupil inclusion. For our investigation, we employed the methods of quantitative design, personal interviewing and a questionnaire. Research shows that the attitudes of school leaders focused on the possibility of inclusive education for people with visual impairment are influenced by the assumption that the type of visual impairment affects the successful of the process of inclusion.
Links
MUNI/A/1169/2014, internal MU codeName: Současné trendy v pojetí a realizaci inkluzivního vzdělávání v ČR a na PdF MU se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 17/2/2020 08:01