CÁSKOVÁ, Kateřina. Sdílení tacitních znalostí mezi studentkou učitelství a její cvičnou učitelkou (Sharing tacit knowledge between a student teacher and a training teacher). In Konference Učitelské praxe: současné poznatky a perspektivy pořádaná katedrou pedagogiky PdF MU. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sdílení tacitních znalostí mezi studentkou učitelství a její cvičnou učitelkou
Name in Czech Sdílení tacitních znalostí mezi studentkou učitelství a její cvičnou učitelkou
Name (in English) Sharing tacit knowledge between a student teacher and a training teacher
Authors CÁSKOVÁ, Kateřina.
Edition Konference Učitelské praxe: současné poznatky a perspektivy pořádaná katedrou pedagogiky PdF MU, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) tacitní znalost, sdílení tacitních znalostí, učňovství
Keywords in English tacit knowledge, sharing tacit knowledge, apprenticeship
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 17/5/2016 08:43.
Abstract
V příspěvku jsou vymezeny tacitní znalosti a uvedeny atributy od kterých se tacitní znalosti liší od explicitních. Na tacitní znalost je nahlíženo skrze subjektivní pojetí výuky studenta učitelství a subjektivního pojetí výuky jeho vzdělavatele. Kde je následně zjišťováno jaká tacitní znalost je mezi nimi sdílena. Po té je představena metodologie spojená s výzkumem. V poslední části jsou popsána výzkumná zjištění.
Abstract (in English)
The contribution defines the tacit knowledge and the attributes by which tacit knowledge differ from explicit. On tacit knowledge is perceived through the subjective theory of the student teacher and subjective theory of its students. Where it is subsequently ascertained what tacit knowledge is shared between them. After this is introduced the methodology associated with the research. In the last part it is introduced the research findings.
PrintDisplayed: 20/8/2022 01:52