SEDLÁKOVÁ, Tatiana a Roman HYTYCH. "Stárnu ale nejsem seniorkou": Sociálne reprezentácie procesu starnutia žien. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2015, roč. 59, č. 6, s. 562-577. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název "Stárnu ale nejsem seniorkou": Sociálne reprezentácie procesu starnutia žien.
Název anglicky Social representations of women ageing
Autoři SEDLÁKOVÁ, Tatiana (703 Slovensko, garant, domácí) a Roman HYTYCH (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia, 2015, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.236
Kód RIV RIV/00216224:14230/15:00081461
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000367415800007
Klíčová slova česky starnutie; aktívne starnutie; sociálne reprezentácie; ženy; tretí vek
Klíčová slova anglicky ageing; active ageing; social representations; women; third age
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 3. 3. 2016 17:13.
Anotace
V súčasnosti vo väčšine európskych krajín prebieha implementácia inkluzívnych politík aktívneho starnutia. Naša štúdia preskúmava interpersonálne zdieľané významy procesu starnutia, ktorých nositeľkami je špecifická sociálna skupina starších žien. Členky tejto skupiny sú súčasťou občianskeho združenia, ktoré vzniklo s cieľom podporovať ženy po päťdesiatke v osobnostnom vývine a aktívnom prístupe k životu a spoločnosti. Cieľom tejto štúdie je objasniť procesy utvárania a šírenia sociálnych reprezentácií starnutia žien. Teoreticky práca vychádza zo sociálneho konštukcionizmu, celoživotnej vývinovej psychológie a teórie životnej dráhy. Ako senzitivizujúci koncept pre poznávanie týchto významov bol využívaný štrukturálny a dialogický prístup teórie sociálnych reprezentácií. Výskumným cieľom je pomocou analýzy voľných asociácií a analýzy pološtrukturovaných rozhovorov zachytiť zdieľané presvedčenia, hodnoty a skúsenosti, ktoré prisudzujú ženy z vybranej sociálnej skupiny tomuto procesu. Analýza dát bola realizovaná prostredníctvom tématickej analýzy v prípade voľných asociácií a konštrukcionistického prístupu k metóde zakotvenej teórie v prípade individuálnych rozhovorov. Analýza poukázala na to, že ženy z tejto sociálnej skupiny utvárajú a šíria alternatívne sociálne reprezentácie starnutia v porovnaní s reprezentáciami starnutia ako a priorneho biologického úpadku a deteriorizácie. Avšak, napriek podobnému obsahu, sa tieto sociálne reprezentácie líšia tiež od reprezentácií aktívneho starnutia, a to prinajmenšom v dvoch ohľadoch. Za prvé, proces starnutia znamená pre tieto ženy dobrovoľnú voľbu z rôznych iných možností a spôsobov starnutia. Za druhé, nevyhnutnou súčasť ich sociálnych reprezentácií starnutia je ľudská konečnosť.
Anotace anglicky
Nowadays, many European countries have implemented inclusive policy of active ageing. Our study explores interpersonally shared meanings of ageing process that are carried by the specific social group of older women, members of non-governmental organization that encourages the personal development of women after the age of fifty and their active approach towards life and society. The aim of this study is to explore the ways of creating and disseminating meanings of women ageing. The study is rooted in social constructionism and builds on lifespan and life-course perspectives. The dialogical and structural approach of the theory of social representations is applied so as to increase sensitivity in exploration of these meanings. By using methods of free associations analysis and semi-structured individual interviews, the research aim was to capture shared beliefs, values and experiences that these women attach to ageing process. Data analysis was performed by means of thematic analysis in the case of free associations, and by use of constructionists approach to grounded theory in the case of individual interviews. The analysis shows that women from this social group create and disseminate alternative forms of social representations of ageing compared to representations of ageing as an a priori biological decline and deterioration. However, despite the similar content, these social representations of ageing differ – at least in two aspects – also from the representations of active ageing. Firstly, these social representations of ageing are for these women voluntarily chosen option from the variety of other ways how to age. Secondly, the finality of life is a necessary part of such representations of ageing.
Návaznosti
GAP407/11/0141, projekt VaVNázev: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 2. 8. 2021 23:24