ŽIDEK, Dominik. Činnost obce během a po soudním přezkumu územního plánu. In DAMOHORSKÝ, Milan; SNOPKOVÁ, Tereza a kol. Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015. s. 52-72. ISBN 978-80-87975-31-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Činnost obce během a po soudním přezkumu územního plánu
Název česky Činnost obce během a po soudním přezkumu územního plánu
Název anglicky The activities of the municipality during and after the judicial review of the land use plan
Autoři ŽIDEK, Dominik (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva, od s. 52-72, 21 s. 2015.
Nakladatel Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00086088
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-87975-31-2
Klíčová slova česky územní plán; soudní přezkum; algoritmus přezkumu; závazný právní názor; judikatura; správní soudnictví; opatření obecné povahy; odpůrce
Klíčová slova anglicky land use plan; judicial review; Algorithm review; binding legal opinion; case law; administrative justice; measures of general nature; defendant
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 14. 3. 2016 12:39.
Anotace
Předkládaný text se jednak zabývá rolí a zejména činností obce během soudního přezkumu obcí vydaného územního plánu (případně jeho změny) s důrazem na její postavení jako odpůrce v tomto typu řízení na zrušení opatření obecné povahy; a za druhé se autor také zaměřil na různé možnosti obce po rozsudku správního soudu zrušujícím územní plán, a to jak s ohledem na eventuální podání kasační stížnosti, tak zejména stran navazujícího řízení po zrušujícím rozsudku správního soudu. Úvodem je pak také přehledově vymezena činnost obce během procesu pořízení a vydání územního plánu. Jedním z cílů předkládaného textu je pak na ukázce konkrétního případu (rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 1. 2015, č. j. 67A 15/2014-551, zrušujícího velkou aktualizaci územního plánu města Brna) nastínit, jaké jsou jednotlivé možnosti obce po proběhnuvším soudním přezkumu s důrazem na nutnost dodržení závazného právního názoru správního soudu a také s důrazem na judikaturou stanovený algoritmus přezkumu. Konečně se autor také vypořádával s otázkou, jestli je pro obec výhodnější pokusit se upravit zrušený územní plán (jeho změnu) dle závazného právního názoru soudu a jestli je tento názor vždy realizovatelný nebo zdali není pro ni naopak lepší začít připravovat územní plán (jeho změnu) znovu. Text je pak zakončen krátkým zamyšlením nad tím, jestli je vůbec z optiky obce současný způsob soudního přezkumu územního plánu vhodný a dlouhodobě udržitelný.
Anotace anglicky
The present text are engaged in the activities of the municipality during the judicial review of the land use plan (or its changes) with emphasis on status of the municipality as a defendant in this type of proceeding of the judicial review of the measures of a general nature; and secondly, the author also looked at the various options of the municipality after the judgment of the administrative court annulling the land use plan, both with regard to the eventual filing a cassation complaint and particularly with regard to the follow-up procedure after the annulling judgment by an administrative court. Firstly, author determines the activities of the municipality during the procurement process and during the issue of the land use plan. One of the objectives of the present text is (by sample of specific case –judgment of the Regional Court in Brno dated 23rd January 2015, ref. No. 67A 15/2014-551, annulling a major update of the land use plan for the city of Brno) outline what they are the various options of the municipality after the judicial review of the land use plan with emphasis on the need to comply with binding legal opinion of the administrative court, and with an emphasis on case law established “algorithm review”. Finally, the author also tackled the question of whether it is more advantageous for the municipality to try to adjust annulled land use plan (or its change) by binding legal opinion of the court, and if this legal opinion of the administrative court is always feasible or whether it is (for the municipality) better to start preparing the land use plan (or its change) again. The present text is concluded with a short reflection on whether it is even the current way of judicial review of the land use plan suitable and sustainable.
VytisknoutZobrazeno: 15. 8. 2022 03:22