KUBRICKÁ, Jana a Zdeněk HROMÁDKA. Environmentální prvky v učebnici anglického jazyka. Envigogika, Univerzita Karlova, 2015, roč. 10, č. 4, s. 1-9. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.488.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Environmentální prvky v učebnici anglického jazyka
Název anglicky Environmental elements in an EFL textbook
Autoři KUBRICKÁ, Jana (203 Česko, garant, domácí) a Zdeněk HROMÁDKA (203 Česko, domácí).
Vydání Envigogika, Univerzita Karlova, 2015, 1802-3061.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Envigogika
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00086211
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.14712/18023061.488
Klíčová slova česky environmentální výchova; skryté kurikulum; doporučené očekávané výstupy v environmentální výchově; učebnice anglického jazyka
Klíčová slova anglicky environmental education; hidden curriculum; Czech curricular documents on environmental education; English foreign language textbook
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 31. 3. 2016 12:09.
Anotace
Článek se zabývá environmentálními prvky v současné učebnici anglického jazyka Time to talk. Cílem práce je klasifikovat v učebnici environmentální prvky ve vztahu k „Doporučeným očekávaným výstupům v environmentální výchově“ a analyzovat způsob prezentace tohoto obsahu. Pomocí vybraných technik kritické analýzy diskurzu a prostřednictvím konceptu otevřených a uzavřených textů jsou popsány možnosti ideologického přenosu environmentálních sdělení a míra jejich manipulativnosti. Celkem byly analyzovány 4 texty a 19 úloh. Jedním ze závěrů analýzy je, že učebnici lze díky propojenosti s klíčovými a propojujícími tématy DOV chápat jako nástroj k výuce průřezového tématu environmentální výchova. Zvláštní pozornost je věnována některým ideologickým momentům v uzavřených úlohách, kde jsou environmentální obsahy prezentovány jako nezpochybnitelná fakta, která předpokládají čtenářovu pasivní kooperaci.
Anotace anglicky
The paper deals with environmental content in an English foreign language textbook Time to Talk. The purpose of the text is to classify environmental elements in the textbook in the context of Czech curricular documents for environmental education and analyse the presentation of this content. Potential ideological message and the degree of manipulativeness of environmental content is described by selected techniques of critical discourse analysis and the concept of open and closed text. In total 4 texts and 19 tasks are analysed. The results of analysis imply that the textbook can be used in teaching the cross-curricular topic environmental education as it is related to the key topics of Czech curricular documents. Special attention is paid to ideological elements in closed texts where the environmental content is presented as unquestionable and presupposes reader´s passive cooperation.
Návaznosti
MUNI/A/1360/2014, interní kód MUNázev: Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění (Akronym: KUME 2015)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 3. 7. 2020 17:08