PETRŽELKA, Josef. Platónova kosmologie Dobra (Plato's cosmology of Good). In Boháček, Kryštof; Jiráková, Karolína. Platonica Pilonica IV. Dobro. Vydání první. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. p. 79-86. Platonica Pilonica. ISBN 978-80-261-0341-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Platónova kosmologie Dobra
Name (in English) Plato's cosmology of Good
Authors PETRŽELKA, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vydání první. Plzeň, Platonica Pilonica IV. Dobro, p. 79-86, 8 pp. Platonica Pilonica, 2015.
Publisher Západočeská univerzita v Plzni
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00086281
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-261-0341-7
Keywords (in Czech) Platónova kosmologie; dobro; účelnost; Tímaios; Faidón
Keywords in English Plato's cosmology; good; finality; Timaeus; Phaedo
Tags dobro, mzok, Platónova kosmologie, rivok, účelnost
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Changed: 25. 2. 2016 10:34.
Abstract
Tato kapitola knihy je věnována Dobru na kosmologické rovině. Platón v dialogu Faidón (97d–98a) popisuje žádoucí způsob výkladu kosmu - u všech věcí a jevů (konkrétně u tvaru Země a její polohy v prostoru, u vzájemných rychlostí a poloh hvězd má být hledána taková příčina, která určuje jejich nejlepší stav a jejich Dobro. Požadován je tedy teleologický výklad. Cílem kapitoly je pak zjistit, zda Platón sám ve svých textech tento požadavek naplnil. V samotném Faidónovi takový výklad nenajdeme. Proto je třeba hledat v Tímaiovi, v němž patří výklad o kosmu ke stěžejním tématům. Avšak ani zde se nedočkáme detailních odpovědí na všechny dílčí otázky z Faidóna. Ovšem dozvídáme se, co je Dobrem celého kosmu a jeho částí - matematické uspořádání prvků a rozumový základ kosmických procesů.
Abstract (in English)
The chapter is dedicated to the Good at the cosmological level. Plato's dialogue Phaedo (97d–98a) presents a desirable way of interpreting the cosmos - in all things and phenomena (specifically the shape of the Earth's and its position in space, relative speed and movements of stars) a cause should be determined that affects their best condition and their Good. A teleological interpretation is therefore required. The aim of this chapter is to determine whether, at some point in his texts, Plato himself presents such an interpretation. First is examined the Dialogue Phaedo in which we cannot find the desired interpretation. Therefore we move our attention to Dialogue Timaeius which contains an interpretation of the cosmos as one of its main themes. Neither here we can find detailed answers to all specific questions from the Phaedo. However it is pointed out what is the Good of the universe and of its parts. It is a mathematical arrangement of elements and the rational foundations of cosmic processes.
PrintDisplayed: 10. 8. 2022 07:51