PETRŽELKA, Josef. Platónova kosmologie Dobra. In Boháček, Kryštof; Jiráková, Karolína. Platonica Pilonica IV. Dobro. Vydání první. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 79-86. Platonica Pilonica. ISBN 978-80-261-0341-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Platónova kosmologie Dobra
Název anglicky Plato's cosmology of Good
Autoři PETRŽELKA, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Vydání první. Plzeň, Platonica Pilonica IV. Dobro, od s. 79-86, 8 s. Platonica Pilonica, 2015.
Nakladatel Západočeská univerzita v Plzni
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00086281
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-261-0341-7
Klíčová slova česky Platónova kosmologie; dobro; účelnost; Tímaios; Faidón
Klíčová slova anglicky Plato's cosmology; good; finality; Timaeus; Phaedo
Štítky dobro, mzok, Platónova kosmologie, rivok, účelnost
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 25. 2. 2016 10:34.
Anotace
Tato kapitola knihy je věnována Dobru na kosmologické rovině. Platón v dialogu Faidón (97d–98a) popisuje žádoucí způsob výkladu kosmu - u všech věcí a jevů (konkrétně u tvaru Země a její polohy v prostoru, u vzájemných rychlostí a poloh hvězd má být hledána taková příčina, která určuje jejich nejlepší stav a jejich Dobro. Požadován je tedy teleologický výklad. Cílem kapitoly je pak zjistit, zda Platón sám ve svých textech tento požadavek naplnil. V samotném Faidónovi takový výklad nenajdeme. Proto je třeba hledat v Tímaiovi, v němž patří výklad o kosmu ke stěžejním tématům. Avšak ani zde se nedočkáme detailních odpovědí na všechny dílčí otázky z Faidóna. Ovšem dozvídáme se, co je Dobrem celého kosmu a jeho částí - matematické uspořádání prvků a rozumový základ kosmických procesů.
Anotace anglicky
The chapter is dedicated to the Good at the cosmological level. Plato's dialogue Phaedo (97d–98a) presents a desirable way of interpreting the cosmos - in all things and phenomena (specifically the shape of the Earth's and its position in space, relative speed and movements of stars) a cause should be determined that affects their best condition and their Good. A teleological interpretation is therefore required. The aim of this chapter is to determine whether, at some point in his texts, Plato himself presents such an interpretation. First is examined the Dialogue Phaedo in which we cannot find the desired interpretation. Therefore we move our attention to Dialogue Timaeius which contains an interpretation of the cosmos as one of its main themes. Neither here we can find detailed answers to all specific questions from the Phaedo. However it is pointed out what is the Good of the universe and of its parts. It is a mathematical arrangement of elements and the rational foundations of cosmic processes.
VytisknoutZobrazeno: 9. 8. 2022 22:12