DENGLEROVÁ, Denisa. Testování kognitivních schopností u dětí v kulturně rozmanité společnosti (Testing of cognitive abilities of children in culturally diverse society). Brno: MUNI Press, 2015. 118 pp. Edice Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-8099-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Testování kognitivních schopností u dětí v kulturně rozmanité společnosti
Name (in English) Testing of cognitive abilities of children in culturally diverse society
Authors DENGLEROVÁ, Denisa (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 118 pp. Edice Sociálně pedagogický výzkum, 2015.
Publisher MUNI Press
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00081540
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-8099-7
Keywords in English cognitive abilities; attention; perception; categorization; intelligence; testing of intelligence; culture appropriate tests; social disadvantaged environment; cultural determination of cognitive abilities
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D., učo 3930. Changed: 6/3/2016 16:40.
Abstract
Předkládaný text se zabývá sociálně-kulturním aspektem vývoje kognitivních schopností. Charakterizujeme pozornost, vizuální percepci, kategorizaci a inteligenci. Zabýváme se možnostmi spravedlivého testování kognitivních schopností, především inteligence. Dále přinášíme výsledky vlastního výzkumu, který porovnává schopnosti vizuální percepce, pozornosti a kategorizace u dětí na počátku školní docházky v kontextu různých socio-kulturních prostředí. Porovnáváme romské děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí navštěvující tzv. přípravné třídy s dětmi z většinové populace. Děti (n=277) se lišily ve schopnosti kategorizace, méně ve vizuální percepci. Na základě výsledků jsme popsali několik konkrétních doporučení ke vzdělávání romských dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Abstract (in English)
The text deals with social-cultural aspect of the cognitive abilities development. We characterize attention, visual perception, categorization and intelligence. We focus on possible fair testing of cognitive abilities, mainly intelligence. Also presented are results of our own research, comparing visual perception, attention and categorization in children from various social-cultural environments starting school attendance. We compare Romanise children from socially disadvantaged environment, who attend preparatory classes, with children from the majority population. Children (n = 277) differed in their abilities of categorization, and (less) in visual perception. Based on the results we described recommendations for education of Romanise children from socially disadvantaged environment.
Links
GPP407/11/P091, research and development projectName: Analýza vědomostních prostorů u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 7/7/2020 06:35