Informační systém MU
KRATOCHVÍL, Vladimír. Paradoxy některých vybraných základních zásad dokazování v trestním řízení a jak s nimi naložit? (Paradoxes one selected basic principles of proving in criminal process and how is treatment with them?). In Kalvodová, Věra, Hrušáková Milana. Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. p. 20-27. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 539. ISBN 978-80-210-8072-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Paradoxy některých vybraných základních zásad dokazování v trestním řízení a jak s nimi naložit?
Name in Czech Paradoxy některých vybraných základních zásad dokazování v trestním řízení a jak s nimi naložit?
Name (in English) Paradoxes one selected basic principles of proving in criminal process and how is treatment with them?
Authors KRATOCHVÍL, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, p. 20-27, 8 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 539, 2015.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00086419
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-8072-0
Keywords (in Czech) základní zásady trestního práva procesního; základní zásady dokazování; zásada rychlého trestního procesu; zásada „objektivní pravdy“; kolize základních zásad, legitimita a legalita v trestním právu procesním, princip vyvažování
Keywords in English basic principles of criminal process law; basic principles of proving; the speedy criminal process principle; the „objective truth“ principle; collision of the basic principles; legitimacy and legality in criminal process law; equalization principle
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11. 3. 2016 09:55.
Abstract
Text kapitoly se pokouší ujasnit problém kolize některých vybraných základních zásad trestního práva procesního, jmenovitě zásady rychlého trestního procesu a zásady „objektivní pravdy“, mající paradoxní dopady. Komentuje dosavadní stav, tzn. teoretický, jakož i trestní praxi. Upozorňuje na potřebu respektovat obě vybrané zásady trestního řízení v praxi orgánů činných v trestním řízení, a to i za situace jejich kolize. Závěr: tato paradoxní kolize musí být řešena ve formě aplikace zásady (účelné) rychlosti trestního řízení v rámci zásady zákonnosti trestního řízení.
Abstract (in English)
This text is trying for clarity to collision of the selected basic principles of criminal process law, namely of the speedy criminal process principle and of the „objective truth“ principle, with paradoxical impacts. Article comments present situation, it means theoretical and criminal practice too. Contribution points out the necesity to respect this selected principles of criminal process law in the practice of judiciary and prosecuting authorities, and in the case of its coillision. Conclusion: this paradoxical collision must be equalized in the form to aplication of (purposefulness) speedy criminal process principle within of legality principle.
Links
MUNI/A/1390/2014, interní kód MUName: Publikace vědeckých monografií III (Acronym: PVM III)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 1. 10. 2022 01:19