SELUCKÁ, Markéta and Jana DUDOVÁ. Východiska právní ochrany zdraví spotřebitele v EU (Bases of the legal protection of the health of the consumer). In Společenské-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. p. 26-31. Edice Scientia, č. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Východiska právní ochrany zdraví spotřebitele v EU
Name (in English) Bases of the legal protection of the health of the consumer
Authors SELUCKÁ, Markéta (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jana DUDOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Společenské-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví, p. 26-31, 6 pp. Edice Scientia, č. 540, 2015.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00086440
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-8050-8
Keywords (in Czech) vybraná veřejnoprávní ochrana spotřebitele v ČR;závazky ze smluv mimo obchodní prostory
Keywords in English selected public regulation of off-premises contracts in the Czech Republic;protection of the consumer
Changed by Changed by: JUDr. Jana Dudová, Ph.D., učo 96. Changed: 31/3/2016 10:20.
Abstract
Příspěvek je zaměřen na veřejnoprávní problematiku spotřebitelských smluv uzavřených mimo obchodní prostory. Jedná se mimo jiné o prodej na trzích a dále např. v rámci sportovních, kulturních, společenských a rekreačních akcí a aktivit. Tato široká oblast by jistě zasloužila samostatnou analýzu, ale v souvislosti s její rozmanitostí (a v mnoha aspektech i relativní komplikovaností), nemůže být daná problematika zkoumána ve všech v úvahu přicházejících aspektech. S ohledem na aktuální problémy aplikační praxe je v daném kontextu zaměřena pozornost na klamavé a agresivní praktiky jako nekalé obchodní praktiky. Zejména je pozornost zaměřena na právní regulaci smluv uzavřených mimo obchodní prostory podle zákona č. 476/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to především s ohledem na ochranu "zvláště zranitelných spotřebitelů".
Abstract (in English)
he main purpose behind this paper is to ascertain whether the selected public regulation of off-premises contracts in the Czech Republic ensures sufficient protection of the consumer. One may encounter the public issue of consumer off-premises contracts inter alias upon selling at markets and at wide-ranging sporting, cultural, social and recreational events and activities. Such a broad area would certainly deserve a separate analysis, but in regards to its diversity (and in many aspects its relative complexity), it cannot be explored further in this paper in all its dimensions. With regard to the ever-more-delicate problems of application practice, it will be necessary in the given context to focus attention on misleading and aggressive practices as unfair competitive practices. Especially observed will be the legal regulation of off-premises contracts under Act No. 476/2013 Coll., amending Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection, the Consumer Protection Act, as amended (hereinafter “CPA”), especially with regard to protection of “especially vulnerable consumers”.
PrintDisplayed: 5/12/2022 05:36